Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


19-11-2014

Nabór do Wykazu kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 informuje o możliwości ubiegania się o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w następujących dziedzinach:

 1. Edukacja przedszkolna i ogólna,
 2. Kształcenie zawodowe,
 3. Rynek pracy, w tym samozatrudnienie:
  a. Aktywizacja zawodowa,
  b. Mikroprzedsiębiorstwa,
 4. Opieka nad dziećmi do lat 3,
 5. Adaptacyjność,
 6. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wykluczonych społecznie oraz usługi społeczne,
 7. Ekonomia społeczna,
 8. E-zdrowie,
 9. Innowacje i transfer technologii w przedsiębiorstwach,
 10. Infrastruktura B+R,
 11. Inwestycje w MŚP,
 12. Usługi doradcze i biznesowe oraz promocja na rynkach międzynarodowych dla MŚP,
 13. Uzbrojenie terenów pod inwestycje,
 14. Rewitalizacja (w połączeniu z osią priorytetową 6, priorytet inwestycyjny 9i i 9iv),
 15. Dziedzictwo kulturowe,
 16. Turystyka,
 17. Transport miejski,
 18. Tabor miejski,
 19. Infrastruktura kolejowa,
 20. Tabor kolejowy,
 21. Infrastruktura drogowa,
 22. Efektywność energetyczna,
 23. Odnawialne źródła energii (słońce, woda, biomasa, biogaz, energia ziemi),
 24. Niskoemisyjne źródła ciepła,
 25. Zaopatrzenie w ciepło,
 26. Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne i systemy zarządzania energią,
 27. Rozbudowa systemu monitoringu powietrza,
 28. Ochrona przeciwpowodziowa (w tym zagospodarowanie wód opadowych i obiekty małej retencji)
 29. Gospodarka odpadami,
 30. Gospodarka ściekowa i zaopatrzenie w wodę,
 31. Bioróżnorodność.

O wpis do Wykazu może ubiegać się osoba, która spełnia następujące wymagania:

 1. posiada wykształcenie wyższe,
 2. korzysta z pełni praw publicznych,
 3. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 4. nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe: wiedzę i umiejętności lub wymagane uprawnienia w dziedzinie, w ramach której dokonywany jest wybór projektów do dofinansowania, przy czym dopuszcza się, że doświadczenie może obejmować aspekty techniczne, finansowo-ekonomiczne lub środowiskowe,
 6. posiada wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji RPO WP 2014-2020,
 7. nie jest pracownikiem Instytucji Zarządzającej RPO WP, Instytucji Pośredniczącej ani instytucji horyzontalnych zaangażowanych w realizację RPO WP 2014-2020.

Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania oraz zgłoszeń do Wykazu dostępne są na stronie Departamentu Programów Regionalnych Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Link prowadzi do serwisu zewnętrznego.

 

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska