Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


13-01-2015

System instytucjonalny Programu Wiedza Edukacja Rozwój

Minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak wzięła udział w uroczystości podpisania porozumień w sprawie systemu realizacji Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). W jego wdrażanie zaangażowane będą Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Zdrowia, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Centrum Projektów Europejskich, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz 16 wojewódzkich urzędów pracy. W imieniu resortu porozumienia określające zasady współpracy MIiR z tymi instytucjami, podpisał wiceminister Paweł Orłowski.

Podpisanie porozumień w sprawie systemu instytucjonalnego POWER

Program Wiedza Edukacja Rozwój powstał w odpowiedzi na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia. Będzie też wspierał innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową w wymienionych obszarach.

- Ten program jest dla nas niezwykle ważny. Środki Europejskiego Funduszu Społecznego z nowej perspektywy zainwestujemy w rozwój kapitału ludzkiego, wiedzy i edukacji. To jeden z warunków by nasza gospodarka stawała się bardziej konkurencyjna i innowacyjna, a Polacy kreatywniejsi i przedsiębiorczy. W  latach 2014-2020 to regiony będą zarządzały większością środków EFS, z RPO finansowane będą przedsięwzięcia dedykowane konkretnym osobom i grupom. Natomiast z pomocą PO WER, realizowane będą reformy systemowe w obszarach takich jak zatrudnienie, przystosowanie przedsiębiorstw i pracowników do zmian w gospodarce, edukacja oraz zdrowie – powiedziała minister Wasiak.

Minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak

W programie, oprócz środków Europejskiego Funduszu Społecznego (4,4 mld euro) dostępne będą także środki Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych (252,4 mln euro). Wsparcie programu będzie komplementarne do działań realizowanych na poziomie regionalnym. Całkowity budżet PO WER (wraz z szacowanym wkładem krajowym) wyniesie 5,43 mld euro. 

Podpisane dokumenty określają zasady współpracy między Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju (Instytucją Zarządzającą) a poszczególnymi Instytucjami Pośredniczącymi przy realizacji POWER 2014-2020 i stanowią jeden z podstawowych elementów systemu realizacji programu.

Do zadań Instytucji Pośredniczących należy przede wszystkim organizacja konkursów i wyłanianie projektów, zawieranie umów o dofinansowanie z beneficjentami, weryfikacja, zatwierdzanie i ewidencjonowanie wniosków o płatność sporządzanych przez beneficjentów, a także monitorowanie i sprawozdawczość z realizacji odpowiedniej osi priorytetowej.

Wiceminister infrastruktury i rozwoju Paweł Orłowski

W system realizacji Programu Wiedza Edukacja Rozwój zaangażowane będą zarówno instytucje centralne:

  • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,
  • Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji,
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej,
  • Ministerstwo Sprawiedliwości,
  • Ministerstwo Zdrowia,
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów,
  • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,
  • Centrum Projektów Europejskich,
  • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

jak i regionalne, czyli 16 wojewódzkich urzędów pracy.

Podstawą prawną zawarcia porozumień jest art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2014 poz. 1146).

Program Wiedza Edukacja Rozwój został przyjęty przez Komisję Europejską 17 grudnia 2014 r. 

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska