Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


09-08-2017

Wytyczne horyzontalne - obowiązujące

 

Archiwum
 

Rodzaj dokumentu Tekst aktualny jednolity Data obowiązywania Zakres zmian

Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód

Warianty rozwoju gospodarczego Polski (wersja obowiązująca od 9 sierpnia 2017 r.)

Pobierz plik (617 KB)


 

Pobierz plik (168 KB)

od 11 czerwca  2013 r. Opis zmian (22 KB)
Wytyczne w zakresie korzystania z pomocy technicznej

Pobierz plik (304 KB)

od 4 grudnia 2014 r.

Wytyczne w zakresie korzystania z pomocy technicznej - w trybie rejestruj zmiany (333 KB)

Wytyczne nr 3 dotyczące komitetów monitorujących Pobierz plik (151 KB) od 1 grudnia 2014 r. Opis zmian (28 KB)

Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym

Pobierz plik  (610 KB) od 23 października 2014 r. Opis zmian  (156 KB)
Wytyczne w zakresie projektów indywidualnych Pobierz plik  (223 KB) od 28 sierpnia 2013 r. Opis zmian  (32 KB)

Wytyczne w zakresie reguł dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w gospodarce odpadami.

dokumenty powiązane:

Najczęściej zadawane pytania dotyczące Wytycznych w zakresie reguł dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w gospodarce odpadami (172 KB) 

UWAGA! Wyjaśnienia zawarte w ww. dokumencie odnoszą się do poprzedniej wersji Wytycznych z dnia 02.03.2010 r. oraz zasad UE dotyczących pomocy w formie rekompensaty obowiązujących do 30.01.2012 r. Dokument ten zostanie wkrótce zastąpiony wersją zaktualizowaną."

Podstawowe elementy umowy o świadczenie usług publicznych (umowy wykonawczej) w zakresie gospodarki odpadami komunalnym (126 KB) 

Pobierz plik  (434 KB) od 27.07.2012 Opis zmian  (29,8 KB)

Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w Programach Operacyjnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013

Pobierz plik  (578 KB) od 29.06.2012 r. Opis zmian  (39 KB)
Wytyczne w zakresie sprawozdawczości Pobierz plik (7z 175 KB) od 30.01.2016 r. Opis Zmian (7z 175 KB)

Wytyczne w zakresie dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym

Dokument powiązany - Podstawowe elementy umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (151 KB)

Pobierz plik (368 KB)  

Załącznik nr II do Wytycznych - arkusz kalkulacyjny (269 KB)   

 

od 18.05.2011 r. Opis zmian (22 KB)  

Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie sposobu postępowania w razie wykrycia nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013.

Pobierz plik (236 KB) od 15.02.2011 r. Opis zmian (33 KB)

Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych

UWAGA: Nowa lista sprawdzająca w zakresie dokumentacji OOŚ/Natura 2000 dla instytucji oceniających wnioski o dofinansowanie (146 KB)
Opis zmian (27 KB)


dla przedsięwzięć, dla których wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach złożono po 15 listopada 2008 r.


dla przedsięwzięć przygotowywanych w stanie prawnym sprzed 15 listopada 2008 r.

 
Pobierz plik


Pobierz plik 
Pobierz plik od 07.05.2009 r.


od 30.06.2008 r.
Pobierz opis zmian


Pierwsza wersja dokumentu (Wytyczne z 23 listopada 2007 r. zostały formalnie uchylone 24 kwietnia 2008 r.)

Wytyczne w zakresie informacji i promocji Pobierz plik  (376 KB) Od 02.07.2010 r. Opis zmian  (933 KB)
Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013 Pobierz plik (225 KB)  od 14.05.2010 r. Pobierz opis zmian (26 KB)

Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej

Pobierz plik (480 KB) od 04.03.2010 r. Opis zmian (100 KB)

Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie programowania działań dotyczących mieszkalnictwa

Pobierz plik  Od 09.09.2008 r. Pobierz opis zmian 
Wytyczne dotyczące dokonywania przeglądu i renegocjacji z Komisją Europejską programów operacyjnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 Pobierz plik Od 09.09.2008 r.

Pierwsza wersja dokumentu

Wytyczne nr 6 w zakresie ewaluacji programów operacyjnych na lata 2007-2013

Pobierz plik 

od 30.05.2007

Pierwsza wersja dokumentu

Wytyczne nr 2 w zakresie szczegółowego opisu priorytetów programu operacyjnego Pobierz plik
Pobierz plik

od 13.03.2007

pierwsza wersja dokumentu

 

Archiwum

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska