Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

Dokument Strategiczne Wytyczne Wspólnoty dla Spójności na lata 2007-2013 (SWW) wyznacza kierunki realizacji polityki spójności Unii Europejskiej w latach 2007-2013. Identyfikuje obszary, w których polityka spójności może najskuteczniej przyczynić się do realizacji priorytetów Wspólnoty zorientowanych na osiąganie celów odnowionej Strategii Lizbońskiej.

Decyzja ws. Strategicznych Wytycznych Wspólnoty  została przyjęta przez Radę UE 6 października 2006 r. oraz opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 21 paźdzernika 2006 r. Przyjęcie dokumentu otworzyło drogę do oficjalnego rozpoczęcia rozmów z Komisją ws. Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia oraz wynikających z nich dokumentów programowych.

Nieformalna dyskusja nad treścią SWW między państwami członkowskimi a Komisją Europejską rozpoczęła się po opublikowaniu przez KE w styczniu 2005 r. dokumentu roboczego pod nazwą „Working Document of the services of the Commission on the Community Strategic Guidelines 2007-2013”. Następnie, 5 lipca 2005 r. Komisja opublikowała Komunikat „Polityka spójności na rzecz wzrostu i zatrudnienia. Strategiczne Wytyczne Wspólnoty na lata 2007-2013", który stał się przedmiotem techniczej dyskusji w ramach Grupy roboczej Rady UE ds.środków strukturalnych oraz szerokich konsultacji publicznych przeprowadzonych przez Komisję. Wnioski z przebiegu konsultacji KE zawarła w specjalnym raporcie opublikowanym w październiku 2005 r.

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia 1083/2006  ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności państwa członkowskie zobowiązane są do złożenia do Komisji dokumentów krajowych: NSRO oraz projektów programów operacyjnych, przygotowanych zgodnie z wymogami tegoż rozporządzenia, w przeciągu 5 miesięcy od daty przyjęcia SWW.

Decyzja Rady z dnia 6 października 2006 r. w sprawie strategicznych wytycznych Wspólnoty dla spójności wraz z załącznikiem – Strategiczne wytyczne Wspólnoty dla spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej na lata 2007-2013
wersja polska dokumentu
wersja angielska dokumentu 

Pobierz również:
Zalecenia Rady w sprawie ogólnych wytycznych polityki gospodarczej państw członkowskich (2005-2008) 

Decyzja Rady w sprawie wytycznych dla polityk zatrudnienia Państw Członkowskich 
Decyzja Rady z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie strategicznych wytycznych Wspólnoty dla rozwoju obszarów wiejskich

 

Aktualne dokumenty i akty prawne Unii Europejskiej dostępne są na Portalu EUR-Lex 

wyszukiwarka unijnych aktów prawnych

 

 

 Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska