Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


30-01-2013

Znamy termin naboru do Działania 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii, Regionalnego Programu Województwa Opolskiego

W terminie od 14 do 28 lutego 2013 r. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego będzie przyjmować wnioski w ramach Działania 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii, Regionalnego Programu Województwa Opolskiego.

Tabela naboru wniosków

Działanie 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii,
Regionalnego Programu Województwa Opolskiego

Informacja o naborze
Termin składania wniosków:  
 

od 14 do 28 lutego 2013 r.

Miejsce składania wniosków: 

Punkt Przyjmowania Wniosków
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ul. Ostrówek 5-7, 45-082 Opole

Sposób składania wniosków: 
 • osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma dowód wpłynięcia przesyłki opatrzony podpisem i datą);
 • przesyłką kurierską;
 • listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce.
Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski: 

 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia.
 • Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną.
 • Podmioty (w tym spółki prawa handlowego), wykonujące usługi publiczne, w których większość udziałów lub akcji posiada województwo opolskie, powiat, gmina, miasto, związek międzygminny lub Skarb Państwa.
 • Podmioty wybrane w trybie przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wykonujące usługi publiczne w obszarze objętym wsparciem w ramach działania na podstawie odrębnej, obowiązującej umowy, zawartej z jednostką samorządu terytorialnego (również na zasadach partnerstwa publiczno prywatnego).
 • Organy administracji rządowej działające na terenie województwa opolskiego.
 • Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej).
 • Jednostki naukowe w rozumieniu Ustawy o zasadach finansowania nauki.
 • Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.
Na co można otrzymać dofinansowanie:

Projekty w zakresie:

 1. Instalacji służących do wytwarzania, przetwarzania, magazynowania oraz przesyłu energii ze źródeł odnawialnych:
  • budowa, przebudowa obiektów budowlanych;
  • zakup lub modernizacja urządzeń.
 2. Budowy/modernizacji/wyposażenia systemów ciepłowniczych, w tym sieci ciepłowniczych i instalacji (urządzeń) – jedynie gdy jest realizowany łącznie z rodzajem projektu wymienionym w punkcie 1.
 3. Zakupu instalacji (urządzeń) i robót budowlanych mających na celu ograniczenie energochłonności, ograniczenie emisji pyłów i gazów (w tym „niskiej emisji”) w obiektach publicznych – jedynie gdy jest realizowany łącznie z rodzajem projektu wymienionym w punkcie 1.

Zadania ww. mogą być realizowane tylko i wyłącznie w zakresie następującej kategorii interwencji:

 • 40. energia odnawialna: słoneczna;
 • 41. energia odnawialna: biomasa;
 • 42. energia odnawialna: geotermiczna.

Ww. zadania mogą być realizowane tylko i wyłącznie w ramach projektów, których zarówno rzeczowy, jak i finansowy okres realizacji nie przekracza daty 31 grudnia 2014 roku.

Finanse
Procent dofinansowania projektu:

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi:

 • dla projektów nie objętych pomocą publiczną – maksymalnie 85 proc. kosztów kwalifikowanych;
 • dla projektów objętych publiczną regionalną pomocą inwestycyjną – 50 proc.;
 • pomoc na szkolenia – 25 proc.;
 • dla projektów realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe – 100 proc.
Maksymalna kwota dofinansowania projektu:

od 250 tys. do 3 mln zł

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:  

W ramach kategorii interwencji:

40. energia odnawialna: słoneczna - 1 591 121,76 zł
41. energia odnawialna: biomasa - 637 833,44 zł
42. energia odnawialna: geotermiczna - 960 211,77 zł

Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku o dofinansowanie: 

Wzór wniosku o dofinansowanie stanowi załącznik do "Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013" i dostepny jest na stronie rpo.opolskie.pl/rpo Strona otwiera się w nowym oknie 

Wzór umowy o dofinansowanie:  

Wzór umowy o dofinasowanie dostępny jest
na stronie rpo.opolskie.pl/rpo Strona otwiera się w nowym oknie 

Inne ważne informacje
Ważne informacje:   

W dniach od 11 do 15 lutego 2013 r. będą prowadzone konsultacje w ramach w/w działania.
Szczegółowe informacje na stronie rpo.opolskie.pl/rpo Strona otwiera się w nowym oknie  

Wnioski przyjmowane są od godziny 7.30 do 15.30,
z tym że w ostatnim dniu naboru wnioski można składać wyłącznie do godziny 12.00.

Linki:  

www.rpo.opolskie.pl Strona otwiera się w nowym oknie

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska