Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


08-06-2012

Znamy termin naboru do Poddziałania 1.4.1 Regionalnego Programu Województwa Opolskiego

Od 18 czerwca 2012 r. do 2 lipca 2012 r. Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.4.1 Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa,  Regionalnego Programu Województwa Opolskiego.

 Poddziałanie 1.4.1 Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa, Regionalny Program Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Informacja o naborze
Termin składania wniosków:  
 
Od 18 czerwca 2012 r. do 2 lipca 2012 r.
Miejsce składania wniosków: 

Dział Przyjmowania i Oceny Projektów
Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu 
 ul. Spychalskiego 1a (II piętro),
45-083 Opole.

Sposób składania wniosków: 
 • osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma dowód wpłynięcia przesyłki opatrzony podpisem
  i datą);
 • przesyłką kurierską;
 • listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce.
Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski: 

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność i realizujące projekt w obszarze turystyki, rekreacji i sportu (Grupy PKD: 55.1, 55.2, 55.3, 55.9, 56.3, 79.1, 79.9, 93.1, 93.2, oraz Podklasa PKD 56.10A)
Na co można otrzymać dofinansowanie:
 1. Budowa, przebudowa, remont i wyposażenie obiektów, w których realizowane są usługi turystyczne (w tym infrastruktury noclegowej, gastronomicznej) i rekreacyjno-sportowe.
 2. Podniesienie standardu (budowa, przebudowa oraz wyposażenie) infrastruktury towarzyszącej obiektom wymienionym w pkt. 1 oraz zagospodarowania terenu wokół tych obiektów, wzmacniającego atrakcyjność obiektu.
 3. Dostosowanie istniejącej infrastruktury obiektów wymienionych w pkt. 1 do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Finanse
Procent dofinansowania projektu:
 • w przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej:
  • 50 proc. w sektorze transportu;
  • 60 proc. dla średnich przedsiębiorców;
  • 70 proc. dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców.
 • w przypadku projektów objętych pomocą de minimis maks. 65 proc. kosztów kwalifikowalnych
Minimalna/maksymalna kwota dofinansowania projektu:
 • w ramach pomocy de minimis od 70 tys. zł do 750 tys. zł,
 • w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej od 200 tys. zł do 2,5 mln zł.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:   19 009 743,85 zł.
Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku o dofinansowanie:  Wzór wniosku o dofinasowanie stanowi załącznik do Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013 i dostępny jest na stronie www.rpo.ocrg.opolskie.pl Strona otwiera się w nowym oknie 
Wzór umowy o dofinansowanie:   Wzór umowy o dofinasowanie dostepny jest na stronie www.rpo.ocrg.opolskie.pl Strona otwiera się w nowym oknie
Inne ważne informacje
Ważne informacje:    Wnioski przyjmowane są w/w terminie w godzinach od 09.00 do 15.00 z tym, że w ostatnim dniu naboru wnioski można składać wyłącznie do godziny 12.00. 
Linki:  

Szczegółowe informacje dostępne są w ogłoszeniu Strona otwiera się w nowym oknie

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska