Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


24-04-2012

Znamy termin naboru wniosków do Działania 6.2 Zagospodarowanie terenów zdegradowanych, Regionalnego Programu Województwa Opolskiego

W terminie od 14 do 28 maja 2012 r. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego będzie przyjmować wnioski do Działania 6.2 Zagospodarowanie terenów zdegradowanych, Regionalnego Programu Województwa Opolskiego.

Działanie 6.2 Zagospodarowanie terenów zdegradowanych,
Regionalnego Programu Województwa Opolskiego

Informacja o naborze
Termin składania wniosków:  
 

Od 14 do 28 maja 2012 r.

Miejsce składania wniosków: 

Punkt Przyjmowania Wniosków
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ul. Ostrówek 5-7, 45-082 Opole

Sposób składania wniosków: 
 • osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma dowód wpłynięcia przesyłki opatrzony podpisem i datą);
 • przesyłką kurierską;
 • listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce.
Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski: 

 1. Jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki organizacyjne wykonujące zadania jednostek samorządu terytorialnego.
 2. Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
 3. Szkoły wyższe.
 4. Jednostki badawczo-rozwojowe.
 5. Podmioty (w tym spółki prawa handlowego), wykonujące usługi publiczne, w których większość udziałów lub akcji posiada województwo opolskie, powiat, gmina, miasto, związek międzygminny lub Skarb Państwa.
 6. Podmioty wybrane w trybie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych usługi publiczne w obszarze objętym wsparciem w ramach Działania na podstawie odrębnej, obowiązującej umowy, zawartej z jednostką samorządu terytorialnego (również na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego).
 7. Pozostałe podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych.
 8. Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, prowadzące statutową działalność non profit w obszarze objętym wsparciem w ramach działania.
 9. Kościoły i związki wyznaniowe.
Na co można otrzymać dofinansowanie:
 1. Zagospodarowanie (poprzez roboty budowlane) obiektów znajdujących się na obszarze zdegradowanym w celu przystosowania ich do pełnienia funkcji gospodarczych, szkoleniowych, edukacyjnych, turystycznych, kulturowych, społecznych wraz z zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie związanego z obiektem, przyczyniających się do utrzymania lub powstawania nowych miejsc pracy.
 2. Adaptacja obiektów ujętych w rejestrze zabytków lub budynków o potwierdzonej wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym, ujętych w ewidencji zabytków (prace restauratorskie i konserwatorskie), na cele: gospodarcze, społeczne, edukacyjne, turystyczne lub kulturalne, przyczyniające się do utrzymania lub utworzenia miejsc pracy.
 3. Przygotowanie terenu pod działalność gospodarczą lub społeczną, jedynie jako elementów wpisujących się w koncepcję zagospodarowania terenu zawartą w studium wykonalności, w zakresie:
  • rekultywacji gruntów, usuwania niebezpiecznych materiałów będących pozostałością działalności przemysłowej lub wojskowej na cele użytkowe, z wyłączeniem rekultywacji na cele przyrodnicze;
  • budowy, rozbudowy i modernizacji urządzeń do produkcji i przesyłu energii ze źródeł   odnawialnych (wiatrowa, wodna, kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaniczne, energia uzyskiwana z biomasy i inne);
  • wyburzania obiektów, które utraciły właściwości użytkowe połączone z zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie powiązanego z obiektem;
  • infrastruktury drogowej (drogi i ulice obsługujące tereny inwestycyjne, kanalizacja deszczowa, małe obiekty inżynieryjne, chodniki, przejścia dla pieszych, ścieżki rowerowe, parkingi);
  • infrastruktury wodno-ściekowej (sieci wodociągowe, sieci kanalizacji sanitarnej) jedynie, gdy są realizowane łącznie z co najmniej jednym z rodzajów projektów wymienionych w pkt 3;
  • sieci ciepłowniczych i energetycznych, jedynie gdy są realizowane łącznie z co najmniej jednym z rodzajów projektów wymienionych w pkt 3.
Finanse
Procent dofinansowania projektu:
 • Projekty nie objęte pomocą publiczną – maksymalnie 85 proc. kosztów kwalifikowanych;
 • Projekty objęte regionalną pomocą inwestycyjną – 50 proc.;
 • Pomoc na szkolenia – 25 proc.;
 • Dla projektów realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe – 100 proc.
Maksymalna kwota dofinansowania projektu:

od 190 tys. do 13 mln zł

Pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu:  

8 755 739,25 zł

Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku o dofinansowanie:  Wzór wniosku o dofinasowanie dostępny jest na stronie Regionalnego Programu Województwa Opolskiego Strona otwiera się w nowym oknie  
Wzór umowy o dofinansowanie:   Wzór umowy o dofinasowanie dostępny jest na stronie Regionalnego Programu Województwa Opolskiego Strona otwiera się w nowym oknie 
Inne ważne informacje
Ważne informacje:   

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku
w godzinach od 07.30 do 15.30
z tym, że w ostatnim dniu prowadzenia naboru przyjmowanie wniosków będzie miało miejsce wyłącznie do godziny 12.00.

Linki:  

Strona internetowa
Regionalnego Programu Województwa Opolskiego Strona otwiera się w nowym oknie

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska