Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


29-03-2013

Znamy termin naboru wniosków do poddziałania 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu, Regionalnego Programu Województwa Opolskiego

W terminie od 16 do 30 kwietnia 2013 r. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego będzie przyjmować wnioski o dofinasowanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu Regionalnego, Programu Województwa Opolskiego.

 

Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu Regionalnego Programu Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Informacja o naborze
Termin składania wniosków:  
 
od 16 do 30 kwietnia 2013 r.
Miejsce składania wniosków: 
Punkt Przyjmowania Wniosków
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ul. Ostrówek 5-7, 45-082 Opole
Sposób składania wniosków: 
 • osobiście lub przez posłańca ( dostarczyciel otrzyma dowód wpłynięcia przesyłki opatrzony podpisem i datą);
 • przesyłką kurierską;
 • listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce
Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski: 

Typ I: Instytucje otoczenia biznesu prowadzone przez:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • szkoły wyższe;
 • jednostki badawczo-rozwojowe;
 • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (niewymienione wyżej);
 • organizacje pozarządowe mające w swej statutowej działalności wspieranie MMSP oraz samorząd gospodarczy (izby gospodarcze, rzemieślnicze i przemysłowo-handlowe);
 • przedsiębiorstwa;
 • partnerstwa ww. instytucji.

w zakresie:

 • inkubatorów przedsiębiorczości;
 • inkubatorów technologicznych;
 • parków przemysłowych, technologicznych i naukowo-technologicznych;
 • centrów technologicznych, centrów transferu technologii;
  centrów zarządzania innowacjami;
 • stref biznesu;
 • sieci wsparcia przedsiębiorczości.

Typ II: Klastry oraz branżowe centra biznesu prowadzone przez:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • szkoły wyższe;
 • jednostki badawczo-rozwojowe;
 • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (niewymienione wyżej);
 • organizacje pozarządowe mające w swej statutowej działalności wspieranie MMSP oraz samorząd gospodarczy (izby gospodarcze, rzemieślnicze i przemysłowo-handlowe);
  przedsiębiorstwa;
 • partnerstwa ww. instytucji.
Na co można otrzymać dofinansowanie:

Inwestycje, które poprawią jakość świadczonych usług lub umożliwią świadczenie nowych usług, związanych z tworzeniem lub rozszerzeniem zakresu działalności instytucji otoczenia biznesu (w tym klastrów oraz branżowych centrów biznesu) na rzecz wspierania przedsiębiorczości, w tym sieci wsparcia przedsiębiorczości o zasięgu regionalnym, tj.:

 • Budowa, przebudowa i remont  obiektów instytucji otoczenia biznesu;
 • Zagospodarowanie terenu wokół obiektów instytucji otoczenia biznesu - jedynie gdy jest elementem projektu związanego z budową, przebudową i remontem obiektu;
 • Zakup urządzeń i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności okołobiznesowej tych jednostek.
Finanse
Procent dofinansowania projektu:

I.   Projekty nie objęte pomocą publiczną – maksymalnie 85% kosztów kwalifikowanych.

II.  Projekty objęte pomocą publiczną:

 1. Maksymalna intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej wynosi:
  • 50 proc. dla dużych przedsiębiorców;
  • 60 proc. dla średnich przedsiębiorców;
  • 70 proc. dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców.
 2. W przypadku projektów objętych pomocą de minimis - maks. 75 proc. kosztów kwalifikowanych.
Maksymalna kwota dofinansowania projektu: od 80 tys. do 5 mln złotych
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:   9 799 529,43 złotych
Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku o dofinansowanie:  Wzór wniosku o dofiansowanie projektu stanowi załącznik do Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013 i dostępny jest na stronie http://rpo.opolskie.pl/rpo/index.php?id=5489 Strona otwiera się w nowym oknie 
Wzór umowy o dofinansowanie:   Wzory umów o dofinansowanie dostępne są na stronie internetowej
Inne ważne informacje
Ważne informacje:    Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30,z tym, że w ostatnim dniu prowadzenia naboru przyjmowanie wniosków będzie miało miejsce wyłącznie do godziny 12:00
Linki:   więcej infomacji na: www.rpo.opolskie.pl Strona otwiera się w nowym oknie 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska