Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


24-04-2012

Znamy termin naboru wniosków Poddziałania 1.3.1 Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Województwa Opolskiego

W terminie od 7 do 21 maja 2012 r. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego będzie przyjmować wnioski w ramach Poddziałania 1.3.1 Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Województwa Opolskiego.

 Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Województwa Opolskiego

Informacja o naborze
Termin składania wniosków:  
 

od 7 do 21 maja 2012 r.

Miejsce składania wniosków: 

Punkt Przyjmowania Wniosków
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ul. Ostrówek 5-7, 45-082 Opole

Sposób składania wniosków: 
 • osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma dowód wpłynięcia przesyłki opatrzony podpisem i datą);
 • przesyłką kurierską;
 • listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce.
Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski: 

Typ I: Inwestycje w rozwój B+R realizowane przez:

 1. Szkoły wyższe;
 2. Pozostałe jednostki naukowe – w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki;
 3. Partnerstwa ww. Instytucji;
 4. Jednostki naukowe wchodzące w skład konsorcjum naukowo-przemysłowego;
 5. Partnerstwo jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego z jednostkami naukowymi lub szkołami wyższymi.

Typ II: Udoskonalanie współpracy pomiędzy sferą samorządową, B+R oraz biznesem realizowane przez:

 1. Jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki organizacyjne wykonujące zadania jednostek samorządu terytorialnego na szczeblu wojewódzkim lub miasta na prawach powiatu;
 2. Szkoły wyższe;
 3. Pozostałe jednostki naukowe – w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki;
 4. Partnerstwa ww. Instytucji;
 5. Jednostki naukowe wchodzące w skład konsorcjum naukowo-przemysłowego.
Na co można otrzymać dofinansowanie:
 1. Zakup maszyn, urządzeń, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych związanych ze wsparciem jednostek naukowych w zakresie podnoszenia stopnia innowacyjności, wdrożeń systemów teleinformatycznych, gospodarki elektronicznej.
 2. Zakup maszyn, urządzeń, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych dla laboratoriów w szkołach wyższych i innych jednostkach naukowych, prowadzących badania na rzecz nowoczesnych technologii produkcyjnych.
 3. Budowa, przebudowa  obiektów niezbędnych do prowadzenia badań.
 4. Zakup maszyn, urządzeń, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych związanych z rozwojem transferu technologii i udoskonalenia sieci współpracy między MSP, między MSP a innymi przedsiębiorstwami, uczelniami, wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego, władzami regionalnymi, ośrodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i technologicznymi.
 5. Promocja innowacji, transferu technologii oraz rozwój współpracy między MSP, między MSP a innymi przedsiębiorstwami, uczelniami, wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego, władzami regionalnymi, ośrodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i technologicznymi w tym udział w targach, wystawach, misjach gospodarczych, giełdach kooperacyjnych.

Ww. zadania mogą być realizowane tylko i wyłącznie w zakresie następującej kategorii interwencji:

 • Transfer technologii i udoskonalenie sieci współpracy między MSP, między MSP a innymi przedsiębiorstwami, uczelniami, wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego, władzami regionalnymi, ośrodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i technologicznymi (parkami naukowymi i technologicznymi, technopoliami, itd.)
Finanse
Procent dofinansowania projektu:
 • Projekty nie objęte pomocą publiczną – maksymalnie 85 proc. kosztów kwalifikowanych;
 • Projekty objęte regionalną pomocą inwestycyjną – 50 proc.;
 • Pomoc na szkolenia – 25 proc.;
 • Dla projektów realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe – 100 proc.
Maksymalna kwota dofinansowania projektu:

do 12 mln zł

Pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu:  

13 707 482,36 zł

Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku o dofinansowanie: 

Wzór wniosku o dofinasowanie projektów znajduje się na stronie Regionalnego Programu Województwa Opolskiego Strona otwiera się w nowym oknie

Wzór umowy o dofinansowanie:  

Wzór umowy o dofinasowanie projektów znajduje się na stronie Regionalnego Programu Województwa Opolskiego Strona otwiera się w nowym oknie

Inne ważne informacje
Ważne informacje:   

Wnioski przyjmowane są
w godzinach od 7.30 do 15.30
z tym, że w ostatnim dniu naboru wnioski będzie można składać wyłączeni do godziny 12.00.

Linki:  

Strona internetowa
Regionalnego Programu Województwa Opolskiego Strona otwiera się w nowym oknie

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska