Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


29-06-2012

Znamy termin naboru do Poddziałania 5.1.1 Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej, Regionalnego Programu Województwa Opolskiego

W terminie od 16 lipca do 30 lipca 2012 r. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 5.1.1 Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej (typ II),  Regionalnego Programu Województwa Opolskiego. 

 Poddziałania 5.1.1 Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej,
Regionalnego Programu Województwa Opolskiego (RPO WO)

Informacja o naborze
Termin składania wniosków:  
 

od 16 lipca do 30 lipca 2012 r.

Miejsce składania wniosków: 

Punkt Przyjmowania Wniosków
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ul. Ostrówek 5-7, 45-082 Opole

Sposób składania wniosków: 
  • osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma dowód wpłynięcia przesyłki opatrzony podpisem i datą);
  • przesyłką kurierską;
  • listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce;
Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski: 

  • Jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki i stowarzyszenia;
  • Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną;
  • Organy prowadzące placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego.
Na co można otrzymać dofinansowanie:

Dofinansowanie można uzyskać na:

  • Zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu/wyposażenia, bezpośrednio przeznaczonego do celów dydaktycznych, wraz z montażem.

Ww. zadania mogą być realizowane tylko i wyłącznie w ramach projektów, których zarówno rzeczowy, jak i finansowy okres realizacji nie przekracza daty 30 czerwca 2014 roku.

Finanse
Procent dofinansowania projektu:

Maksymalnie 85 proc. kosztów kwalifikowanych

Maksymalna kwota dofinansowania projektu:
  • do 1 mln zł w przypadku projektów realizowanych bez współpracy partnerskiej;
  • do 3 mln zł w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:  

 8 774 600,00 zł

Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku o dofinansowanie: 

Wzór wniosku o dofinasowanie projektu stanowi załącznik do Vademecum dla benficjentów RPO WO i jest dostępny na stronie Regionalnego Programu Województwa Opolskiego Strona otwiera się w nowym oknie

Wzór umowy o dofinansowanie:  

Wzór umowy o dofinasowanie projektu dostępny jest na stronie Regionalnego Programu Województwa Opolskiego Strona otwiera się w nowym oknie 

Inne ważne informacje
Ważne informacje:   

Dla benefencjentów, którzy planują złożenie wniosku przewidziane zostały konsultacje, które odbędą się w dniach 16-20 lipca 2012 r. Szczegółowe informacje dostępne są na Regionalnego Programu Województwa Opolskiego Strona otwiera się w nowym oknie 

Linki:  

Strona internetowa
Regionalnego Programu Województwa Opolskiego Strona otwiera się w nowym oknie  

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska