Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


11-05-2015

Konkurs dla Pośredników Finansowych w ramach Działania I.2 Programu Rozwój Polski Wschodniej

Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, jako beneficjent projektu realizowanego w ramach Działania I.2 Instrumenty inżynierii finansowej, Programu Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, ogłasza konkurs zamknięty na wybór Pośredników Finansowych w projekcie.

W wyniku konkursu Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) udzieli wsparcia w postaci Pożyczki Globalnej, Pośrednikom Finansowym, wybranym w oparciu o zasady i kryteria określone w Regulaminie konkursu, dostępnym na stronie internetowej BGK Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

Łączna kwota wsparcia przewidziana do przyznania w konkursie wynosi 20 000 000 zł.

Wnioski o dopuszczenie do konkursu można składać w terminie od 25 maja od godz. 8.00 do 8 czerwca 2015 r. do godziny 16.00.

Wnioski sporządzone zgodnie ze wzorem określonym przez BGK, należy przesłać pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, bądź przesyłką kurierską na poniższy adres (można także złożyć osobiście w siedzibie Banku):

Bank Gospodarstwa Krajowego
Departament Instrumentów Inżynierii Finansowej
Al. Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa


Szczegółowe informacje o podmiotach uprawnionych do udziału w Konkursie, zasadach przygotowania, składania oraz oceny wniosków, określone zostały w regulaminie konkursu oraz w jego załącznikach dostępne są na stronie internetowej BGK Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

 

Źródło: Bank Gospodarstwa Krajowego

 

 

 


 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska