Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


31-05-2013

Znamy termin naboru wniosków w ramach Poddziałania 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny Regionalnego Programu Województwa Opolskiego

Od 17 czerwca do 1 lipca 2013 r. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego będzie przyjmować wnioski o dofinasowanie projektów w ramach Poddziałania 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny,  Regionalnego Programu Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Tabela naboru wniosków

 Poddziałanie 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny Regionalnego Programu Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Informacja o naborze
Termin składania wniosków:  
 

od 17 czerwca 2013 do 1 lipca 2013

Miejsce składania wniosków: 

Punkt Przyjmowania Wniosków,
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych,
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego,
ul. Ostrówek 5-7, 45-082 Opole.

Sposób składania wniosków: 
 • osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma dowód wpłynięcia przesyłki opatrzony podpisem i datą);
 • przesyłką kurierską;
 • listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce.
Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski: 

 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.
 • Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną.
 • Podmioty (w tym spółki prawa handlowego), wykonujące usługi publiczne, w których większość udziałów lub akcji posiada województwo opolskie, powiat, gmina, miasto, związek międzygminny lub Skarb Państwa.
 • Podmioty wybrane w trybie przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wykonujące usługi publiczne w obszarze objętym wsparciem w ramach Poddziałania na podstawie odrębnej, obowiązującej umowy, zawartej z jednostką samorządu terytorialnego (również na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego).
 • Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, prowadzące statutową działalność non profit w obszarze objętym wsparciem w ramach Poddziałania, w tym organizacje turystyczne.
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne.
 • Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.
Na co można otrzymać dofinansowanie:
 • Realizację projektów o oddziaływaniu ponadregionalnym promujących zasoby turystyczne województwa opolskiego.


Ww. zadania mogą być realizowane tylko i wyłącznie w ramach projektów, których zarówno rzeczowy jak
i finansowy okres realizacji nie przekracza daty 28 lutego 2015 r.

Kryteria wyboru projektów:

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 dokona wyboru wniosków o dofinansowanie projektu w oparciu o zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WO Kryteria wyboru operacji finansowanych w ramach RPO WO 2007-2013, które dostępne są na stronie internetowej http://rpo.opolskie.pl/rpo/index.php?id=2374  Link prowadzi do serwisu zewnętrznego  oraz stanowią załącznik nr 5 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO na lata 2007-2013, wersja nr 49.

Finanse
Procent dofinansowania projektu:
 • Projekty nie objęte pomocą publiczną – maksymalnie 85 proc.;
 • Dla projektów realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe – 100 proc.
Maksymalna kwota dofinansowania projektu:

projekty promocyjne o oddziaływaniu ponadregionalnym - od 500 tys. zł.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:  

4 142 493,90 zł

Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku o dofinansowanie:  Wzór wniosku o dofinasowanie projektów stanowi załącznik do Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013 i jest dostepny na stronie: http://rpo.opolskie.pl/rpo/index.php?id=5493  Link prowadzi do serwisu zewnętrznego
Wzór umowy o dofinansowanie:   Wzory umów o dofinasowanie projektów dostepne są na stronie: http://rpo.opolskie.pl/rpo/index.php?id=5158  Link prowadzi do serwisu zewnętrznego
Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

Informacja na temat obowiązującej procedury odwoławczej została szczegółowo opisana w Wytycznych Instytucji Zarządzającej w zakresie procedury odwoławczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, wersja nr 4, zamieszczonych na stronie internetowej:
http://rpo.opolskie.pl/rpo/index.php?id=6806  Link prowadzi do serwisu zewnętrznego  

Ważne informacje:   

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30, z tym, że w ostatnim dniu prowadzenia naboru przyjmowanie wniosków będzie miało miejsce
wyłącznie do godziny 12.00.

Linki:   Strona z ogłoszeniem o naborze: http://rpo.opolskie.pl/rpo/index.php?id=5141&idd=1278  Link prowadzi do serwisu zewnętrznego
Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska