Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


06-02-2013

Znamy termin naboru do Poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne, Regionalnego Programu Województwa Opolskiego

W terminie od 25 lutego do 11 marca 2013 r. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne, Regionalnego Programu Województwa Opolskiego.

Tabela naboru wniosków

 Poddziałanie 3.1.1 Drogi regionalne,
Regionalnego Programu Województwa Opolskiego (RPO WO)

Informacja o naborze
Termin składania wniosków:   

od 25 lutego do 11 marca 2013 r.

Miejsce składania wniosków: 

Punkt Przyjmowania Wniosków
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ul. Ostrówek 5-7, 45-082 Opole

Sposób składania wniosków: 
  • osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma dowód wpłynięcia przesyłki opatrzony podpisem i datą);
  • przesyłką kurierską;
  • listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce
Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski: 

  • jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki organizacyjne jst na szczeblu wojewódzkim posiadające osobowość prawną lub miasta na prawach powiatu.
Na co można otrzymać dofinansowanie:
  1. Robót budowlanych dotyczących dróg, węzłów, skrzyżowań, w tym z ruchem okrężnym.
  2. Robót budowlanych dotyczących mostów, wiaduktów, estakad, tuneli i innych obiektów inżynieryjnych, obwodnic miast i miejscowości. 
  3. Infrastruktury towarzyszącej lub kolidującej wyłącznie w przypadku projektów realizowanych w pkt. 1 i 2 w ramach tego poddziałania, nierozerwalnie związanej
    z projektem, w tym również zastosowanie tzw. Inteligentnych Systemów Transportu.
Finanse
Procent dofinansowania projektu:

maksymalnie 85 proc.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu:

od 1,5 mln zł

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:  

5 003 183,40 zł

Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku o dofinansowanie: 

Wzór wniosku o dofinansowanie stanowi załączniki do Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013 i jest dostępny na stronie rpo.opolskie.pl Strona otwiera się w nowym oknie  

Wzór umowy o dofinansowanie:   Wzór umowy o dofinasowanie dostepny jest na stronie rpo.opolskie.pl Strona otwiera się w nowym oknie  
Inne ważne informacje
Ważne informacje:   

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30,
z tym, iż w ostatnim dniu prowadzenia naboru przyjmowanie wniosków będzie miało miejsce wyłącznie do godziny 12.00

Linki:  

Ogłoszenie o naborze: rpo.opolskie.pl Strona otwiera się w nowym oknie  

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska