Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


04-11-2013

Znamy termin naboru wniosków w ramach Działania 4.3 Regionalnego Programu Województwa Opolskiego

W terminie od 25 listopada do 5 grudnia 2013 r. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii, Regionalnego Programu Województwa Opolskiego.

 

Tabela naboru wniosków

Działanie 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii,
Regionalnego Programu Województwa Opolskiego (RPO WO)

Informacja o naborze
Termin składania wniosków:  
 

od 25 listopada do 5 grudnia 2013 r.

Miejsce składania wniosków: 

Punkt Przyjmowania Wniosków
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ul. Ostrówek 5-7, 45-082 Opole

Sposób składania wniosków: 
 • osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma dowód wpłynięcia przesyłki opatrzony podpisem i datą);
 • przesyłką kurierską;
 • listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce
Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski: 

 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia;
 • Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną;
 • Podmioty (w tym spółki prawa handlowego), wykonujące usługi publiczne, w których większość udziałów lub akcji posiada województwo opolskie, powiat, gmina, miasto, związek międzygminny lub Skarb Państwa;
 • Podmioty wybrane w trybie przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych , wykonujące usługi publiczne w obszarze objętym wsparciem w ramach działania na podstawie odrębnej, obowiązującej umowy, zawartej z jednostką samorządu terytorialnego (również na zasadach partnerstwa publiczno prywatnego);
 • Organy administracji rządowej działające na terenie województwa opolskiego;
 • Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej);
 • Jednostki naukowe w rozumieniu Ustawy o zasadach finansowania nauki;
 • Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.
Na co można otrzymać dofinansowanie:
 1. Instalacje służące do wytwarzania, przetwarzania, magazynowania oraz przesyłu energii ze źródeł odnawialnych:
  • budowa, przebudowa obiektów budowlanych;
  • zakup lub modernizacja urządzeń.
 2. Budowa/modernizacja/wyposażenie systemów ciepłowniczych, w tym sieci ciepłowniczych i instalacji (urządzeń) – jedynie gdy jest realizowany łącznie z rodzajem projektu wymienionym w punkcie 1.
 3. Zakup instalacji (urządzeń) i robót budowlanych mających na celu ograniczenie energochłonności, ograniczenie emisji pyłów i gazów (w tym „niskiej emisji”) w obiektach publicznych – jedynie gdy jest realizowany łącznie z rodzajem projektu wymienionym w punkcie 1.
Kryteria wyboru projektów:

Wnioski zostaną wybrane w oparciu o zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WO „Kryteria wyboru operacji finansowanych w ramach RPO WO 2007-2013”, które dostępne są na stronie www.rpo.opolskie.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego oraz stanowią załącznik nr 5 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO na lata 2007-2013, wersja nr 53.

Dokument dostępny na stronie www.rpo.opolskie.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

Finanse
Procent dofinansowania projektu:
 • dla projektów nie objętych pomocą publiczną – maksymalnie 85 proc. kosztów kwalifikowanych;
 • dla projektów objętych publiczną regionalną pomocą inwestycyjną - 50 proc.;
 • pomoc na szkolenia – 25 proc.;
 • dla projektów realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe – 100 proc.
Maksymalna kwota dofinansowania projektu:

od 250 tys. do 3 mln zł

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:  

1 890 088,88 zł

Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku o dofinansowanie: 

Wzór wniosku stanowi załącznik do Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013, tom II i znajduje się na stronie www.rpo.opolskie.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego 

Wzór umowy o dofinansowanie:  

Wzory umów o dofinansowanie projektów dostępne są na stronie www.rpo.opolskie.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego 

Inne ważne informacje
Ważne informacje:   

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 z tym, że w ostatnim dniu prowadzenia naboru przyjmowanie wniosków będzie miało miejsce wyłącznie do godziny 12.00

Linki:  

Ogłoszenie o naborze dostępne także na stronie www.rpo.opolskie.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska