Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


03-08-2012

Znamy termin naboru wniosków do Działania 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii, Regionalnego Programu Województwa Opolskiego

W terminie od 16 do 30 sierpnia 2012 r. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.3 Ochrona powietrza, odnawiale źródła energii Regionalnego, Regionalnego Programu Województwa Opolskiego. 

 Działanie 4.3 Ochrona powietrza, odnawiale źródła energii,
Regionalnego Programu Województwa Opolskiego (RPO WO)

Informacja o naborze
Termin składania wniosków:  
 

od 16 do 30 sierpnia 2012 r.

Miejsce składania wniosków: 

Punkt Przyjmowania Wniosków
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ul. Ostrówek 5-7, 45-082 Opole

Sposób składania wniosków: 
 • osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma dowód wpłynięcia przesyłki opatrzony podpisem i datą);
 • przesyłką kurierską;
 • listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce.
Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski: 

 1. Jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki organizacyjne wykonujące zadania jednostek samorządu terytorialnego.
 2. Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
 3. Podmioty (w tym spółki prawa handlowego), wykonujące usługi publiczne, w których większość udziałów lub akcji posiada województwo opolskie, powiat, gmina, miasto, związek międzygminny lub Skarb Państwa.
 4. Podmioty wybrane w trybie przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wykonujące usługi publiczne w obszarze objętym wsparciem w ramach działania na podstawie odrębnej, obowiązującej umowy, zawartej z jednostką samorządu terytorialnego (również na zasadach partnerstwa publiczno prywatnego).
 5. Organy administracji rządowej działające na terenie województwa opolskiego.
 6. Pozostałe podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych.
 7. Jednostki naukowe w rozumieniu Ustawy o zasadach finansowania nauki.
 8. Kościoły, związki wyznaniowe.
Na co można otrzymać dofinansowanie:

Dofinansowanie można otrzymać na projekty w zakresie:

 1. Instalacji służących do wytwarzania, przetwarzania, magazynowania oraz przesyłu energii ze źródeł odnawialnych:
  • Budowa, przebudowa obiektów budowlanych;
  • Zakup lub modernizacja urządzeń.
 2. Budowy/modernizacji/wyposażenia systemów ciepłowniczych, w tym sieci ciepłowniczych i instalacji (urządzeń) – jedynie gdy jest realizowany łącznie z rodzajem projektu wymienionym w punkcie 1.
 3. Zakupu instalacji (urządzeń) i robót budowlanych mających na celu ograniczenie energochłonności, ograniczenie emisji pyłów i gazów (w tym „niskiej emisji”) w obiektach publicznych – jedynie gdy jest realizowany łącznie z rodzajem projektu wymienionym w punkcie 1.

Ww. zadania mogą być realizowane tylko i wyłącznie w zakresie następującej kategorii interwencji:

 • 40. energia odnawialna: słoneczna;
 • 41. energia odnawialna: biomasa;
 • 42. energia odnawialna: geotermiczna.
Kryteria wyboru projektów: Kryteria wyboru projektów stanowią załącznik nr 5 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2007-2013, który znajduje się na stronie www.rpo.opolskie.pl Strona otwiera się w nowym oknie
Finanse
Procent dofinansowania projektu:

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi:

 • dla projektów nie objętych pomocą publiczną - maksymalnie 85 proc. kosztów kwalifikowanych;
 • dla projektów objętych publiczną regionalną pomocą inwestycyjną - 50 proc.;
 • pomoc na szkolenia - 25 proc.;
 • dla projektów realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe - 100 proc.
Maksymalna kwota dofinansowania projektu:

Minimalna/maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi:
od 250 tys. zł do 3 mln zł.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:  

Pula środków przewidziana w poszczególnych kategoriach interwencji:

 • 40. energia odnawialna: słoneczna - 18 409 741,19 zł;
 • 41. energia odnawialna: biomasa - 2 761 461,19 zł;
 • 42. energia odnawialna: geotermiczna - 10 087 529,43 zł.
Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku o dofinansowanie: 

Wzór wniosku o dofinansowanie stanowi załącznik do Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013 i znajduje się na stronie www.rpo.opolskie.pl Strona otwiera się w nowym oknie  

Wzór umowy o dofinansowanie:   Wzór umowy o dofinasowanie znajduje się na stronie www.rpo.opolskie.pl Strona otwiera się w nowym oknie  
Inne ważne informacje
Ważne informacje:   

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 07.30 do 15.30 z tym, że w ostatnim dniu prowadzenia naboru przyjmowanie wniosków będzie miało miejsce wyłącznie do godziny 12.00

Linki:  

Szczegółowe informacje dostępne na stronie: www.rpo.opolskie.pl Strona otwiera się w nowym oknie

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska