Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


02-12-2014

Rozpoczęto nabór wniosków do Działania 3.1 Infrastruktura ochrony środowiska przyrodniczego, Lubuskiego Programu Regionalnego

W terminie od 1 do 30 grudnia 2014 r. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.1 Infrastruktura ochrony środowiska przyrodniczego, Lubuskiego Programu Regionalnego.

 Działanie 3.1. Infrastruktura ochrony środowiska przyrodniczego,
Lubuski Program Regionalny

Informacja o naborze
Termin składania wniosków:  
 

od 1do 30 grudnia 2014 r.

Datą złożenia wniosku jest dzień wpływu dokumentów do siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze lub w przypadku dostarczenia wniosku pocztą – data wpływu do ww. miejsca.

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Termin rozstrzygnięcia konkursu jest zgodny z regulaminem konkursu opracowanym na podstawie Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla Priorytetu III Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Miejsce składania wniosków: 

Sekretariat Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze,
ul. Miodowa 11
65-602 Zielona Góra

od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00.

Sposób składania wniosków:   

Dokumenty powinny zostać dostarczone w zwartej formie (zapakowane w zamkniętym opakowaniu) osobiście, wysyłane pocztą za pokwitowaniem odbioru lub przesyłką kurierską (doręczyciel otrzyma na miejscu dowód/pokwitowanie wpływu przesyłki, opatrzony podpisem pracownika przyjmującego dokumenty i datą).

Wnioski dostarczone w inny sposób lub złożone po terminie nie są rozpatrywane.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski: 

  • Jednostki samorządu terytorialnego,
  • Administracja rządowa w tym Komenda Wojewódzka PSP,
  • Organizacje pozarządowe realizujące zadanie związane ze zwalczaniem i likwidacją skutków nadzwyczajnych zagrożeń w tym Zarząd Wojewódzki ZOSP RP.
Na co można otrzymać dofinansowanie:
  • budowa i przebudowa budowli przeciwpowodziowych,
  • zapobieganie zagrożeniom nadzwyczajnym poprzez doposażenie w sprzęt do zwalczania i likwidacji skutków nadzwyczajnych zagrożeń
Kryteria wyboru projektów:

Ocena formalna i merytoryczna dokonywana jest w oparciu o kryteria wyboru projektów, przyjęte Uchwałą Nr 56/KM-LRPO/2012 Komitetu Monitorującego LRPO z dnia 21 czerwca 2012 (załącznik nr 1 do uchwały określa kryteria formalne), Uchwałą Nr 57/KM-LRPO/2012 Komitetu Monitorującego LRPO z dnia 21 czerwca 2012 r. (załącznik nr 2 do uchwały określa kryteria specyficzne), a także Uchwałą Nr 64/KM-LRPO/2013 Komitetu Monitorującego LRPO z dnia 24 czerwca 2013r. (załącznik nr 1 do uchwały określa kryteria merytoryczne). Kryteria oceny zostały zamieszczone na stronie internetowej IZ LRPO – zakładka Kryteria wyboru projektów.

Ostatecznego wyboru projektu do realizacji dokonuje Zarząd Województwa Lubuskiego.

Finanse
Procent dofinansowania projektu:

Maksymalny poziom dofinansowania projektów wynosi:

  • dla projektów niegenerujących dochodu nie więcej niż 85 proc. całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu;
  • dla projektów generujących dochód poziom dofinansowania liczony będzie metodą luki finansowej (dla której podstawą będzie 85 proc. całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu). Jednakże w przypadku projektów o całkowitej wartości nieprzekraczającej 1 mln EUR, które generują dochód, poziom dofinansowania nie będzie liczony przy zastosowaniu metody luki w finansowaniu.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:  

Kwota środków przeznaczona na postępowanie konkursowe wynosi 1 000 000 zł (dotyczy wysokości środków odpowiadających EFRR).

Dodatkowo została ustalona rezerwa finansowa w wysokości 100 000 zł (dotyczy wysokości środków odpowiadających EFRR), w celu ewentualnego sfinansowania umów zawartych z Beneficjentami, którzy pozytywnie przejdą procedurę odwoławczą.

Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku o dofinansowanie:  Wzór jest dostępny na stronie Lubuskiego Programu Regionalnego Link prowadzi do serwisu zewnętrznego
Wzór umowy o dofinansowanie:   Wzór jest dostępny na stronie Lubuskiego Programu Regionalnego Link prowadzi do serwisu zewnętrznego
Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

System realizacji LRPO na lata 2007-2013 przewiduje jeden środek odwoławczy w postaci protestu. Beneficjent ma możliwość wystąpienia o ponowne sprawdzenie zgodności złożonego przez niego wniosku z kryteriami wyboru projektów. Protest może dotyczyć każdego etapu oceny projektu i jej negatywnych wyników, zarówno w zakresie formalnym, jak i merytorycznym. Protest może wnieść każdy Beneficjent, którego projekt nie został wyłoniony do dofinansowania, w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez niego pisemnej informacji o wyniku rozpatrzenia jego wniosku. Wytyczne IZ LRPO dla Beneficjentów LRPO na lata 2007-2013 w zakresie środków odwoławczych wnoszonych w ramach konkursów ogłaszanych po 20 grudnia 2008 r. oraz wzór protestu dostępne są na stronie internetowej www.lrpo.lubuskie.pl. Beneficjent po otrzymaniu informacji o negatywnym wyniku procedury odwoławczej, ma prawo w ciągu 14 dni kalendarzowych wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA). IZ LRPO lub Beneficjent może wnieść skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Linki:   Strona Lubuskiego Programu Regionalnego Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

 

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska