Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


15-12-2014

Rozpoczęto nabór wniosków do Działania 2.3 Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez doradztwo i wsparcie działań marketingowych w ramach Lubuskiego Programu Regionalnego

W terminie od 12 grudnia 2014 r. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.3 Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez doradztwo i wsparcie działań marketingowych, Lubuskiego Programu Regionalnego.

 

 Działanie 2.3 Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez doradztwo i wsparcie działań marketingowych, Lubuski Program Regionalny

Informacja o naborze
Termin składania wniosków:  
 

Konkurs otwarty - nabór prowadzony jest od 12 grudnia 2014 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Termin rozstrzygnięcia Konkursu jest zgodny z zapisami aktualnego Podręcznika Procedur IZ LRPO. Ocena merytoryczna będzie przeprowadzana zgodnie z Harmonogramem posiedzeń Grup Asesorskich/Ekspertów.

Miejsce składania wniosków: 

Departament RPO,
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego,
ul. Bolesława Chrobrego 1-3,
65-043 Zielona Góra,
oraz
Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich,
w siedzibie Wydziału Zamiejscowego Urzędu, p.104,
ul. Łokietka 22,
66-400 Gorzów Wlkp.

od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00

Sposób składania wniosków: 

Wnioski można składać osobiście, pocztą (tylko za potwierdzeniem odbioru) lub za pośrednictwem kuriera. Wnioski wraz z załącznikami składane są w formie papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Datą złożenia wniosku jest dzień wpływu dokumentów do wyżej wymienionych miejsc.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski: 

 1. jednostki samorządu terytorialnego,
 2. jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 3. instytucje otoczenia biznesu, czyli osoby prawne, które w dniu złożenia wniosku na Konkursu:
  • prowadzą działalność polegającą na świadczeniu przedsiębiorcom usług:
   - doradczych,
   - szkoleniowych,
   - w zakresie badań i rozwoju,
   - informacyjnych,
   - w zakresie udzielania pożyczek lub poręczeń,
   - w zakresie udostępniania pomieszczeń na prowadzenie działalności gospodarczej,
   - w zakresie promocji gospodarczej,
   - w zakresie koordynacji, promocji lub animacji powiązań kooperacyjnych,
   - w zakresie obsługi inwestorów,
   - w zakresie wsparcia działań eksportowych przedsiębiorców lokalnych i regionalnych,
   - polegających na organizacji udziału przedsiębiorców w targach, misjach i wystawach w kraju i zagranicą, oraz
  • zgodnie ze statusem lub innym aktem równoważnym, nie prowadzą działalności w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczają osiągnięty zysk na cele statutowe.
Na co można otrzymać dofinansowanie:

Wsparcie projektów związanych z organizacją udziału przedsiębiorstw (MŚP ) w targach i/lub misjach gospodarczych – zarówno na arenie krajowej jak i międzynarodowej (tylko projekty nieobjęte pomocą publiczną).

Kryteria wyboru projektów:

Ocena formalna dokonywana jest w oparciu o kryteria wyboru projektów przyjęte Uchwałą nr 56/KM-LRPO/2012 Komitetu Monitorującego Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 z dnia 21 czerwca 2012 r. Ocena merytoryczna dokonywana jest w oparciu o kryteria wyboru projektów przyjęte Uchwałą nr 73/KM-LRPO/2014 Komitetu Monitorującego Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 z dnia 20 października 2014 r. oraz Uchwałą nr 64/KM-LRPO/2013 Komitetu Monitorującego Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 z dnia 24 czerwca 2013 r.  Kryteria dodatkowo zostały zamieszczone w Uszczegółowieniu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 stanowiącym Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 29 października 2014 r. zmieniającej uchwałę Nr 100/610/2008 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia Uszczegółowienia Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 Ostatecznego wyboru projektu do realizacji dokonuje Zarząd Województwa Lubuskiego.

Finanse
Procent dofinansowania projektu:

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi  99 proc. całkowitych kwalifikowalnych wydatków projektu ze środków Lubuskiego Regionalnego Programu na lata 2007- 2013.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu: Kwota dofinansowania projektu wynosi od 50 000,00 zł do 400 000,00 zł.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:  

Kwota środków przeznaczona na Konkurs wynosi  1 000 000,00 zł  (dotyczy wysokości środków odpowiadających EFRR).

Dodatkowo została ustalona rezerwa finansowa w wysokości  100 000,00 zł (dotyczy wysokości środków odpowiadających EFRR), która została ustanowiona w celu ewentualnego sfinansowania umów zawartych z Beneficjentami, którzy pozytywnie przejdą procedurę odwoławczą.

Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku o dofinansowanie:  Wzór jest dostępny na stronie:  www.lrpo.lubuskie.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego
Wzór umowy o dofinansowanie:   Wzór jest dostępny na stronie:  www.lrpo.lubuskie.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego
Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

System realizacji LRPO na lata 2007 – 2013 przewiduje jeden środek odwoławczy w postaci protestu. Wnioskodawca ma możliwość wystąpienia o ponowne sprawdzenie zgodności złożonego przez niego wniosku z kryteriami wyboru projektów. Protest może dotyczyć każdego etapu oceny projektu i jej wyników, zarówno w zakresie formalnym, jak i merytorycznym. Protest może wnieść każdy Wnioskodawca, którego projekt nie został wyłoniony do dofinansowania - w terminie 14 dni kalendarzowych. Uprawnienie Wnioskodawcy w tym zakresie powstaje z dniem otrzymania przez niego pisemnej informacji o wyniku rozpatrzenia jego wniosku. Wnioskodawca po otrzymaniu informacji o wynikach procedury odwoławczej, ma prawo w terminie 14 dni kalendarzowych wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA). IZ LRPO lub Wnioskodawca może wnieść skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia rozstrzygnięcia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Linki:   Strona internetowa www.lrpo.lubuskie.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego
Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska