Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


20-11-2012

Znamy termin naboru wniosków do Poddziałania 1.3.2 Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach, Regionalnego Programu Województwa Opolskiego

W terminie od 5 grudnia 2012 r. do 19 grudnia 2012 r. Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu będzie przyjmować wnioski o dofinasowanie projektów w ramach Poddziałania 1.3.2 Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Województwa Opolskiego.

Poddziałanie 1.3.2 Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach,
Regionalnego Programu Województwa Opolskiego (RPO WO)

Informacja o naborze
Termin składania wniosków:  
 

od 5 grudnia 2012 r. do 19 grudnia 2012 r.

Miejsce składania wniosków: 

Dział Przyjmowania i Oceny Projektów
Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki
w Opolu
 ul. Spychalskiego 1a, Opole ( II piętro)

Sposób składania wniosków: 
 • osobiście lub przez posłańca (doręczyciel otrzyma dowód wpłynięcia przesyłki opatrzony podpisem i datą);
 • przesyłką kurierską;
 • listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce.
Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski: 

 • Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa
 • Grupy, zrzeszenia przedsiębiorstw sektora MSP
Na co można otrzymać dofinansowanie:

Dofinansowanie można uzyskać na:

 1. Realizcję nowej i innowacyjnej inwestycji, za którą uważa się:
  • inwestycję w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z:
   • utworzeniem nowego przedsiębiorstwa;
   • rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa (w tym w zakresie wprowadzenia nowych rozwiązań w zakresie sprzedaży produktów i usług);
   • dywersyfikacją działalności przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub
   • zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie;
  • nabycie środków trwałych bezpośrednio związanych z przedsiębiorstwem, które zostało zamknięte lub zostałoby zamknięte, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym środki nabywane są przez inwestora niezależnego od zbywcy.

 2. W ramach kategorii inwestycji wymienionych w pkt 1 będą m.in. wspierane wydatki na inwestycje związane z wdrożeniem rozwiązań innowacyjnych, z zakupami środków trwałych niezbędnych do prowadzenia prac B+R w przedsiębiorstwach, utworzeniem jednostek B+R w przedsiębiorstwach, w tym m.in. laboratoriów,  robotami budowlanymi wyłącznie jako niezbędnym elementem dla realizacji projektu.
 3. Projekty związane z wdrożeniem systemów teleinformatycznych, wykorzystujących systemy teleinformatyczne służące do zwiększenia efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa, w tym poprzez informatyzację procesu produkcyjnego lub systemu świadczenia usług. W przypadku mikro- i małych przedsiębiorstw wsparcie tego typu dotyczy firm działających min. 12 miesięcy.

Zadania mogą być realizowane tylko i wyłącznie w zakresie następującej kategorii interwencji:
04 – Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT, w szczególności w MSP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych).

Ww. zadania mogą być realizowane tylko i wyłącznie w ramach projektów, których zarówno rzeczowy, jak i finansowy okres realizacji nie przekracza daty 30 czerwca 2014 r.

Kryteria wyboru projektów:

Instytucja organizująca konkurs dokona wyboru wniosków o dofinansowanie projektu w oparciu o zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WO „Kryteria wyboru operacji finansowych w ramach RPO WO 2007-2013”, które dostępne są na stronie internetowej www.ocrg.opolskie.pl Strona otwiera się w nowym oknie / www.rpo.opolskie.pl Strona otwiera się w nowym oknie oraz stanowią załącznik nr 5 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO na lata 2007-2013 (Wersja nr 44).

Finanse
Procent dofinansowania projektu:
 • w przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej:
  • 50 proc. w sektorze transportu
  • 60 proc. dla średnich przedsiębiorców;
  • 70 proc. dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców.
Maksymalna kwota dofinansowania projektu:
 • W przypadku mikroprzedsiębiorstw od 100 tys. zł do 1,3 mln zł,
 • W przypadku małych przedsiębiorstw do 1,3 mln zł,
 • W przypadku średnich przedsiębiorstw do 1,1 mln zł,
 • Dla inwestycji w sektorze transportu do 999 tys. zł.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:  

9 718 823,50 zł

Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku o dofinansowanie: 

Wzór wniosku o dofinansowanie stanowi załącznik do Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013 i dostępny jest na stronach internetowych www.rpo.opolskie.pl Strona otwiera się w nowym oknie i www.ocrg.opolskie.pl Strona otwiera się w nowym oknie

Wzór umowy o dofinansowanie:  

Wzór umowy o dofinasowanie dostępny jest na stronach internetowych www.rpo.opolskie.pl Strona otwiera się w nowym okniewww.ocrg.opolskie.pl Strona otwiera się w nowym oknie

Inne ważne informacje
Ważne informacje:   

Wnioski przyjmowane są od 7.30 do 15.30 z tym, że w ostatnim dniu naboru wnioski można składać wyłącznie do godziny 12.00.

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska