Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


21-09-2012

Znamy termin naboru do Poddziałania 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu, Regionalnego Programu Województwa Opolskiego

Od 8 października 2012 r. do 22 października 2012 r.  Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego będzie przyjmować wnioski w ramach Poddziałania 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu, Regionalnego Programu Województwa Opolskiego.

 Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu,
Regionalnego Programu Województwa Opolskiego (RPO WO)

Informacja o naborze
Termin składania wniosków:  
 

od 8 października 2012 r. do 22 października 2012 r.

Decyduje data wpływu do Urzędu. 

Miejsce składania wniosków: 

Punkt Przyjmowania Wniosków
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ul. Ostrówek 5-7, 45-082 Opole

Sposób składania wniosków: 
 • osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma dowód wpłynięcia przesyłki opatrzony podpisem i datą);
 • przesyłką kurierską;
 • listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce.
Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski: 

Typ I: Instytucje otoczenia biznesu

prowadzone przez:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • szkoły wyższe;
 • jednostki badawczo-rozwojowe;
 • jednostki sektora finansów publicznych (niewymienione wyżej);
 • organizacje pozarządowe mające w swej statutowej działalności wspieranie MMSP oraz samorząd gospodarczy (izby gospodarcze, rzemieślnicze i przemysłowo-handlowe);
 • przedsiębiorstwa;
 • partnerstwa ww. instytucji.

w zakresie:

 • inkubatorów przedsiębiorczości;
 • nkubatorów technologicznych;
 • parków przemysłowych, technologicznych i naukowo-technologicznych;
 • centrów technologicznych, centrów transferu technologii;
 • centrów zarządzania innowacjami;
 • stref biznesu;
 • sieci wsparcia przedsiębiorczości.

Typ II: Klastry oraz branżowe centra biznesu prowadzone przez:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;s
 • szkoły wyższe;
 • jednostki badawczo-rozwojowe;
 • jednostki sektora finansów publicznych (niewymienione wyżej);
 • organizacje pozarządowe mające w swej statutowej działalności wspieranie MMSP oraz samorząd gospodarczy (izby gospodarcze, rzemieślnicze i przemysłowo-handlowe);
 • przedsiębiorstwa;
 • partnerstwa ww. instytucji.

Ww. zadania mogą być realizowane tylko i wyłącznie w ramach projektów, których zarówno rzeczowy, jak
i finansowy okres realizacji nie przekracza daty 30 czerwca 2014 roku.

Na co można otrzymać dofinansowanie:

Inwestycje, które poprawią jakość świadczonych usług lub umożliwią świadczenie nowych usług, związanych z tworzeniem lub rozszerzeniem zakresu działalności instytucji otoczenia biznesu (w tym klastrów oraz branżowych centrów biznesu) na rzecz wspierania przedsiębiorczości, w tym sieci wsparcia przedsiębiorczości o zasięgu regionalnym, tj.:

 • Budowy, przebudowy i remontu  obiektów instytucji otoczenia biznesu;
 • Zagospodarowania terenu wokół obiektów instytucji otoczenia biznesu - jedynie gdy jest elementem projektu związanego z budową, przebudową i remontem obiektu;
 • Zakupu urządzeń i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności okołobiznesowej tych jednostek.
Kryteria wyboru projektów:

Kryteria oceny projektów stanowią załącznik nr 5 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO, który można odnaleźć na stronie rpo.opolskie.pl Strona otwiera się w nowym oknie 

Finanse
Procent dofinansowania projektu:

I.   Projekty nie objęte pomocą publicznąmaksymalnie 85 proc. kosztów kwalifikowanych.

II.  Projekty objęte pomocą publiczną:

1. Maksymalna intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej wynosi:

 • 50 proc. dla dużych przedsiębiorców;
 • 60 proc. dla średnich przedsiębiorców;
 • 70 proc. dla mikroprzedsiębiorców i małych.

2. W przypadku projektów objętych pomocą de minimis - maksymalnie 75 proc. kosztów kwalifikowanych.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu:

od 80 tys. zł do 3 mln zł

W przypadku udzielania wsparcia w ramach pomocy de minimis - nie więcej niż 200 tys. Euro (zgodnie z Rozporządzeniem  Komisji (WE) nr 1998/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:  

19 749 647,05 zł

Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku o dofinansowanie: 

Wzór wniosku o dofinasowanie dotępny jest na stronie rpo.opolskie.pl Strona otwiera się w nowym oknie

Wzór umowy o dofinansowanie:  

Wzór umowy o dofinasowanie projektu dostępny jest na stronie rpo.opolskie.pl Strona otwiera się w nowym oknie

Inne ważne informacje
Ważne informacje:   

Wnioski przyjmowane są w w/w terminie w godzinach od 7.30 do 15.30,
z tym że w ostatnim dniu naboru wnioski przyjmowane będą wyłącznie do godziny 12.00.

Linki:  

Pełna treść ogłoszenia rpo.opolskie.pl Strona otwiera się w nowym oknie

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska