Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


23-10-2014

Znamy termin naboru wniosków do Działania 3.2 Transport publiczny, Regionalnego Programu Województwa Opolskiego 2007-2013

Od 12 do 26 listopada 2014 r. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego będzie przyjmować wnioski o dofinasowanie projektów w ramach Działania 3.2 Transport publiczny, Regionalnego Programu Województwa Opolskiego 2007-2013.

 

Działanie 3.2 Transport publiczny,

Regionalnego Programu Województwa Opolskiego 2007-2013

Informacja o naborze
Termin składania wniosków:  
 
od 12 do 26 listopada 2014 r.
Miejsce składania wniosków: 
Punkt Przyjmowania Wniosków
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ul. Ostrówek 5-7, 45-082 Opole
Sposób składania wniosków: 
  • osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma dowód wpłynięcia przesyłki opatrzony podpisem i datą);
  • przesyłką kurierską;
  • listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce.
Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski: 

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia;
  • jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną
Na co można otrzymać dofinansowanie:
  • zakup taboru autobusowego
Kryteria wyboru projektów: Kryteria oceny stanowią załącznik nr 5 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WO 2007-2013, który dostępny jest na stronie Regionalnego Programu Województwa Opolskiego Link prowadzi do serwisu zewnętrznego  
Finanse
Procent dofinansowania projektu:
  • maksymalnie 85 proc.
Maksymalna kwota dofinansowania projektu:
  • projekty w obszarze transportu miejskiego – od 500 tys. zł do 4,5 mln zł
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:   1 494 299,31 zł 
Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku o dofinansowanie:  Wzór wniosku stanowi załącznik do Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013 i dostępny jest na stronie Regionalnego Programu Województwa Opolskiego Link prowadzi do serwisu zewnętrznego
Wzór umowy o dofinansowanie:   Wzory umów dostępne są na stronie Regionalnego Programu Województwa Opolskiego Link prowadzi do serwisu zewnętrznego
Inne ważne informacje
Ważne informacje:   

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, z tym, że w ostatnim dniu prowadzenia naboru przyjmowanie wniosków będzie miało miejsce wyłącznie do godziny 12:00.

 

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska