Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


29-01-2014

Znamy termin naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.4.2, Regionalnego Programu Województwa Opolskiego

Od 17 lutego do 3 marca 2014 r. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego będzie przyjmować wnioski w ramach Poddziałania 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny, Regionalnego Programu Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

 

Poddziałanie 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny, Regionalnego Programu Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Informacja o naborze
Termin składania wniosków:  
 
od 17 lutego do 3 marca 2014 r.
Miejsce składania wniosków: 

Punkt Przyjmowania Wniosków,
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych,
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego,
ul. Ostrówek 5-7, 45-082 Opole.

Sposób składania wniosków: 
 • osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma dowód wpłynięcia przesyłki opatrzony podpisem i datą);
 • przesyłką kurierską;
 • listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce.
Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski: 

 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.
 • Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną.
 • Podmioty (w tym spółki prawa handlowego) wykonujące usługi publiczne, w których większość udziałów lub akcji posiada województwo opolskie, powiat, gmina, miasto, związek międzygminny lub Skarb Państwa.
 • Podmioty wybrane w trybie przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wykonujące usługi publiczne w obszarze objętym wsparciem w ramach Poddziałania na podstawie odrębnej, obowiązującej umowy, zawartej z jednostką samorządu terytorialnego (również na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego).
 • Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, prowadzące statutową działalność non profit w obszarze objętym wsparciem w ramach Poddziałania, w tym organizacje turystyczne.
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne.
 • Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.
Na co można otrzymać dofinansowanie:

Realizację projektów o oddziaływaniu ponadregionalnym promujących zasoby turystyczne województwa opolskiego.

Kryteria wyboru projektów:

Kryteria oceny projektów stanowią załącznik Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, który dostępny jest na stronie: rpo.opolskie.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

Finanse
Procent dofinansowania projektu:
 • Projekty nie objęte pomocą publiczną – maksymalnie 85 proc.;
 • Dla projektów realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe – 100 proc.
Maksymalna kwota dofinansowania projektu:
 • projekty promocyjne o oddziaływaniu ponadregionalnym - od 500 tys. zł.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:  

4 340 259,08 zł

Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku o dofinansowanie: 

Wzór wniosku o dofinansowanie stanowi załączniki do Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013, które dostępne jest na stronie: rpo.opolskie.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

Wzór umowy o dofinansowanie:  

Wzór umowy o dofinansowanie projektów dostępny jest na stronie: rpo.opolskie.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

Inne ważne informacje
Ważne informacje:   

W ramach naboru przewidziano konsultacje dla beneficjentów planujących złożenie wniosku o dofinansowanie konkursu. Konsultacje będą miały miejsce 17-21 lutego 2014 r.  Szczegółowe informacje: http://rpo.opolskie.pl/rpo/index.php?id=2166&idd=7308 Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

Linki:  

Ogłoszenie o naborze: http://rpo.opolskie.pl/rpo/index.php?id=5141&idd=1388 Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska