Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


14-12-2012

Znamy termin naboru do Działania 2.2 Moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy danych, Regionalnego Programu Województwa Opolskiego

W terminie od 2 do 16 stycznia 2013 r. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego bedzie przyjmować wnioski o dofinasowanie projektów w ramach Działania 2.2 Moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy danych, Regionalnego Programu Województwa Opolskiego.

 

Działanie 2.2 Moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy danych

 Regionalny Program Województwa Opolskiego.

Informacja o naborze
Termin składania wniosków:  
 
od 02 do 16 stycznia 2013 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu:
 • osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma dowód wpłynięcia przesyłki opatrzony podpisem i datą);
 • przesyłką kurierską;
 • listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce.
Miejsce składania wniosków: 
Punkt Przyjmowania Wniosków
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ul. Ostrówek 5-7, 45-082 Opole
Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski: 

 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.
 • Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną.
 • Szkoły wyższe.
 • Administrację rządową.
 • Zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia.
 • Jednostki badawczo-rozwojowe.
 • Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną ( nie wymienione wyżej).
 • Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.
 • Organizacje pozarządowe.
 • Podmioty (w tym spółki prawa handlowego), wykonujące usługi publiczne, w których większość udziałów lub akcji posiada województwo opolskie, powiat, gmina, miasto, związek międzygminny lub Skarb Państwa.
 • Podmioty wybrane w trybie przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wykonujące usługi publiczne
  w obszarze objętym wsparciem w ramach działania na podstawie odrębnej, obowiązującej umowy, zawartej z jednostką samorządu terytorialnego (również na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego).
Na co można otrzymać dofinansowanie:
 1. Budowa, unowocześnianie zintegrowanych lub tematycznych systemów informacyjnych o oddziaływaniu lokalnym i ponadlokalnym przy wykorzystaniu narzędzi ICT, w tym budowy i rozwoju dedykowanych portali tematycznych oraz platform e-usług np. z zakresu: nauki, zdrowia, turystyki, bezpieczeństwa obywateli, ochrony środowiska, kultury, administracji, gospodarki.
 2. Zakup wyposażenia umożliwiającego świadczenie usług z wykorzystaniem narzędzi ICT ( w tym, np.: zakupu sprzętu i oprogramowania, dedykowanych infomatów).
 3. Szkolenia z zakresu wykorzystania narzędzi ICT, jeśli są niezbędne i stanowią element realizacji projektów wymienionych w pkt. od 1 do 2.
Kryteria wyboru projektów:  Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 dokona wyboru wniosków o dofinansowanie projektu w oparciu o zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WO „Kryteria wyboru operacji finansowanych w ramach RPO WO 2007-2013”, które dostępne są na stronie internetowej www.rpo.opolskie.pl Strona otwiera się w nowym oknie  oraz stanowią załącznik nr 5 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO na lata 2007-2013, Wersja nr 45.
Finanse
Procent dofinansowania projektu:
 • maksymalnie 85 proc.
 • dla projektów realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe – 100 proc.
Minimalna kwota dofinansowania projektu:
 • od 200 tyś. złotych
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:   17 024 897,11 złotych
Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku o dofinansowanie:  Wzór wniosku o dofinasowanei stanowi załącznik do "Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013" i jest dostępny na stronie www.rpo.opolskie.pl Strona otwiera się w nowym oknie
Wzór umowy o dofinansowanie:   Wzór umowy o dofinasowanie dostepny jest na stronie www.rpo.opolskie.pl Strona otwiera się w nowym oknie
Inne ważne informacje
Ważne informacje:    Wnioski przyjmowane będą w w/w dniach w godzinach od 09:00-15:00, z tym że w ostatnim dniu naboru przyjmowanie wniosków będzie miało miejsce do godziny 12:00.
Linki:   www.rpo.opolskie.pl Strona otwiera się w nowym oknie

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska