Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


24-02-2015

Znamy termin naboru wniosków do Działania 2.1 Schemat A Małopolskiego Programu Regionalnego

W terminie od 16 marca do 15 kwietnia 2015 r. Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP)  przyjmować będzie wnioski o dofinansowanie w ramach Działania 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Schemat A Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP, Małopolskiego Programu Regionalnego na lata 2007-2013.

Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw,
Schemat A Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP,
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

Informacja o naborze
Termin składania wniosków:  
 

Wypełniony wniosek o dofinansowanie wraz z kompletną dokumentacją należy złożyć w terminie
od 16 marca  do 15 kwietnia 2015 r.
w dni robocze w godzinach 8.00-16.00.

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu tj. dokonania wyboru projektów, przy założeniu dochowania wszystkich terminów dotyczących poszczególnych etapów oceny wniosków, ustala się na lipiec 2015 r.

Miejsce składania wniosków: 

Wypełniony wniosek o dofinansowanie wraz z kompletną dokumentacją należy złożyć na adres:

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
(Referat ds. Wyboru)
ul. Jasnogórska 11 (II piętro)
31-358 Kraków

Sposób składania wniosków: 

Wnioski o dofinansowanie należy wypełniać korzystając z aplikacji elektronicznej – Regionalnego Systemu Informatycznego (RSI) Link prowadzi do serwisu zewnętrznego, dostępnej na stronie MCP Link prowadzi do serwisu zewnętrznego zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz załączników dla Działania 2.1 Schemat A w ramach MRPO.

 
Wypełniony wniosek o dofinansowanie wraz z kompletną dokumentacją należy dostarczyć osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski: 

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach ogłaszanego konkursu są średnie przedsiębiorstwa spełniające wymogi określone w Regulaminie konkursu.

Na co można otrzymać dofinansowanie:

Zgodnie z Uszczegółowieniem Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz Regulaminem konkursu, dofinansowaniu podlegać będą projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty.

W projekcie inwestycyjnym w ramach niniejszego konkursu do wydatków kwalifikowanych można zaliczyć wyłącznie zakup nowych środków trwałych wraz z instalacją.

Kryteria wyboru projektów:

Konkurs ma charakter zamknięty i polega na ocenie wniosków o dofinansowanie wraz z pełną dokumentacją. Ocena złożonych wniosków o dofinansowanie dokonana zostanie w oparciu o obowiązujące w dniu ogłoszenia konkursu Kryteria Wyboru Projektów Komitetu Monitorującego MRPO dla Działania 2.1 Schemat A – średnie przedsiębiorstwa. Kryteria wyboru projektów dostępne są stronie MCP w zakładce "Nabory wniosków" Link prowadzi do serwisu zewnętrznego.

Finanse
Procent dofinansowania projektu:

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych dla projektów inwestycyjnych średnich przedsiębiorstw wynosi 30 proc..

Pułap dofinansowania może zostać podniesiony o 5 punktów procentowych (do 35 proc.) dla przedsiębiorstw, których projekt jest zlokalizowany na terenie powiatu o wskaźniku przedsiębiorczości (mierzonym na poziomie powiatu) niższym niż 75 proc. średniej dla województwa małopolskiego tj. na terenie powiatów: brzeskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego, proszowickiego, tarnowskiego.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu:

Minimalna i maksymalna kwota dofinansowania projektu:

  • minimalna kwota wsparcia wynosi 200 000 zł,
  • maksymalna kwota wsparcia wynosi 2 000 000 zł.

Wnioskodawca w ramach danego konkursu może uzyskać dofinansowanie wyłącznie na realizację jednego projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:  

Kwota środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ogłaszanego naboru (alokacja), na dzień ogłoszenia konkursu wynosi 8 580 020,87 zł.

Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku o dofinansowanie: 

Regulamin konkursu, wzór wniosku o dofinansowanie, wzory załączników, instrukcja wypełniania wniosku oraz załączników dostępne są na stronie Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Link prowadzi do serwisu zewnętrznego.

Wzór umowy o dofinansowanie:  

Wzór umowy o dofinansowanie projektu dostępny jest na stronie Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Link prowadzi do serwisu zewnętrznego.

Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

Procedura odwoławcza przebiegać będzie zgodnie z Wytycznymi w zakresie procedury odwoławczej dla wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 stanowiącymi załącznik nr 1 do Uchwały nr 1208/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 października 2009 r. z późn. zm. Procedura odwoławcza opisana została również w Regulaminie konkursu.

Ważne informacje:   

Zwracamy uwagę na zmiany zasad dotyczących warunków przyznawania Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej (Rozporządzenie Komisji UE nr 651/2014) oraz pomocy de minimis (Rozporządzenie Komisji UE nr 1407/2013).

Informacja dotycząca ogłoszenia konkursu dla średnich przedsiębiorstw w ramach Działania 2.1 Schemat A MRPO 2007-2013 Link prowadzi do serwisu zewnętrznego.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (12) 37 69 191 oraz drogą elektroniczną – e-mail: info@mcp.malopolska.pl.

Linki:   Strona Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska