Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


28-05-2014

Fundusze Europejskie 2004-2006


Dokumentem określającym wdrażanie Funduszy Europejskich na lata 2004-2006 był Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006 (NPR).  Jego strategicznym celem było rozwijanie konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zdolnej do długofalowego, harmonijnego rozwoju, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz poprawę spójności społecznej, ekonomicznej i przestrzennej z Unią Europejską na poziomie regionalnym i krajowym.

NPR stanowił podstawę wskazującą kierunki i wielkość planowanego zaangażowania środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i środków krajowych. Łączna suma środków przyznanych Polsce przez Unię Europejską na realizację NPR wynosiła 12,8 mld euro.

Środki wspólnotowe podzielone zostały między poszczególne instrumenty wykorzystane do realizacji celu strategicznego oraz celów szczegółowych NPR 2004-2006, tj.:

1. Podstawy Wsparcia Wspólnoty, wdrażane za pomocą:

  • Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 2 530,4 mln euro, Europejski Fundusz Społeczny – 438,4 mln euro),
  • Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (1 470 mln euro),
  • Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (1 251,1 mln euro),
  • Sektorowego Programu Operacyjnego Transport (1 163,4 mln euro),
  • Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna (28,3 mln euro),
  • Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (1 192,7 mln euro),
  • Sektorowego Programu Operacyjnego Rybołówstwo i przetwórstwo ryb (201,8 mln euro).

2. Fundusz Spójności, alokacja w wysokości 4 178,6 mln euro, wsparcie w równym stopniu dla obydwu sektorów, tj. projektów w zakresie transportu i środowiska.

3. Inicjatywy Wspólnoty:

  • EQUAL – promocja równości szans kobiet i mężczyzn (alokacja 133,9 mln euro),
  • INTERREG III (wraz z programami sąsiedztwa) – przygraniczna, transnarodowa i międzyregionalna współpraca gospodarcza regionów (alokacja 221,36 mln euro).

W ramach Narodowego Planu Rozwoju dofinansowanie otrzymało 89 tys. projektów o wartości wkładu UE 60,5 mld zł. Więcej informacji o projektach realizowanych w ramach NPR znajdziesz w serwisie Mapa Dotacji UE.


Narodowy Plan Rozwoju na lata 2004-2006

Podstawy Wsparcia Wspólnoty

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006

Sektorowy Program Operacyjny Transport na lata 2004-2006

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2004-2006 

Fundusz Spójności 2004-2006

Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006

Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia – Polska (województwo zachodniopomorskie) 2004-2006 

Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Polska (województwo lubuskie) – Brandenburgia 2004-2006

Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Wolny Kraj Związkowy Saksonia – Rzeczpospolita Polska (województwo dolnośląskie) 2004-2006 

Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Czechy – Polska 2004-2006 

Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Polska – Republika Słowacka 2004-2006


Program Sąsiedztwa Litwa-Polska-Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej INTERREG III A/Tacis CBC 2004-2006 


Program Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG III A/Tacis CBC 2004-2006 

Program Sąsiedztwa INTERREG III B - Region Morza Bałtyckiego 2004-2006

Program Sąsiedztwa Interreg III B CADSES

Program Interreg III C Strefa Północ
Program Interreg III C Strefa Wschód


Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”

Więcej informacji dostępne jest na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Link prowadzi do serwisu zewnętrznego 
 


Sektorowy Program Operacyjny "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006"

Więcej informacji dostępne jest na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Link prowadzi do serwisu zewnętrznego
 


Zobacz także:
Sprawozdania końcowe z realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz programów na lata 2004-2006

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska