Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


03-09-2014

Wsparcie Inicjatywy JASPERS

O inicjatywie

JASPERS (ang. Joint Assistance to Support Projects in European Regions – Wspólna Inicjatywa Wsparcia Projektów w Regionach Europejskich) jest przedsięwzięciem Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, mającym na celu udzielenie państwom członkowskim UE z Europy Środkowej i Wschodniej pomocy w przygotowaniu projektów ubiegających się o wsparcie funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności.

Inicjatywa swoimi działaniami obejmuje wszystkie państwa, które przystąpiły do Unii Europejskiej od 2004 roku. Ponadto, wsparciem mogą być objęte również projekty i zadania horyzontalne realizowane w Grecji, Macedonii, Czarnogórze oraz Serbii. Siedziba JASPERS znajduje się Luksemburgu, a Biura Regionalne w Bukareszcie, Warszawie oraz Wiedniu.

Zakres wsparcia

Wsparcie JASPERS ma charakter wyłącznie doradczy, nie wiąże się z jakąkolwiek pomocą finansową. Cele wsparcia świadczonego przez Inicjatywę to:

 • wsparcie procesu przygotowania dużych projektów w wybranych państwach członkowskich UE;
 • przyspieszenie procesu przygotowania projektów;
 • podniesienie jakości wniosków o dofinansowanie przedkładanych Komisji Europejskiej do zatwierdzenia.

Przedmiot wsparcia

Doradztwo ze strony Inicjatywy JASPERS obejmuje następujące zagadnienia:

 • weryfikacja dokumentacji projektowej, m.in. wniosku o dofinansowanie, studium wykonalności, dokumentacji środowiskowej;
 • analiza kwestii problemowych wskazanych przez potencjalnego beneficjenta;
 • wsparcie horyzontalne na rzecz dużych projektów, np. wytyczne dla poszczególnych sektorów, programy pomocy państwa;
 • wsparcie w opracowaniu dokumentacji dot. zamówień publicznych, m.in. w zakresie specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
 • pomoc przy pracach koncepcyjnych.

Zasady wsparcia projektów

Wsparcie doradcze JASPERS odbywa się na podstawie Planu Pracy Inicjatywy JASPERS na lata 2014-2020 (ang. JASPERS Action Plan 2014-2020, dalej: Plan Pracy). Dokument ten został podpisany 25 sierpnia 2014 r. Znalazły się w nim wszystkie projekty i zadania horyzontalne, które były objęte wsparciem doradczym JASPERS w dniu podpisania dokumentu.

Za zgłaszanie nowych projektów i zadań horyzontalnych do objęcia wsparciem JASPERS odpowiedzialne są instytucje zarządzające krajowymi i regionalnymi programami operacyjnymi. Powyższy proces jest koordynowany przez Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.

Projekt lub zadanie horyzontalne zgłaszane do wsparcia JASPERS musi spełniać co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • być tzw. „dużym projektem” w myśl art. 100 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
 • możliwe jest również objęcie wsparciem projektów i zadań nie będących „dużymi”,
  o ile:
  • mają nietypowy, złożony charakter;
  • są projektami pilotażowymi, tzn. wyniki ich realizacji będą mogły zostać wykorzystane przy realizacji analogicznych przedsięwzięć;
  • ich wartość warunkuje powodzenie danego priorytetu bądź programu operacyjnego.

Podstawą do zgłoszenia projektu lub zadania horyzontalnego do wsparcia doradczego Inicjatywy jest przygotowanie fiszek projektowych w wersji polskiej i angielskiej (wzory fiszek znajdują się poniżej), a sam proces odbywa się według następującego schematu:

 

Schemat realizacji Inicjatywy Jaspers

Proces wsparcia projektu lub zadania horyzontalnego prowadzony jest przez JASPERS bezpośrednio z beneficjentem, przy współpracy z instytucją zarządzającą danym programem operacyjnym. Po zakończeniu doradztwa Inicjatywa JASPERS przekazuje beneficjentowi tzw. notę końcową (ang. Action Completion Note), tj. dokument podsumowujący wsparcie udzielone danemu projektowi lub zadaniu horyzontalnemu. Zgodnie z deklaracją ze strony JASPERS, wydanie noty końcowej z reguły następuje nie później niż w ciągu 2 miesięcy od momentu przekazania przez beneficjenta Inicjatywie pełnej dokumentacji dot. projektu.

Wraz z wyżej wspomnianą notą, beneficjent otrzymuje tzw. formularz oceny wsparcia (ang. Feedback form), za pomocą którego wyraża opinię na temat jakości udzielonego mu wsparcia.

Koszt dla beneficjenta

Korzystanie z usług ekspertów Inicjatywy nie podlega opłacie. Ponadto, nie wiąże się z jakimkolwiek zobowiązaniem wobec Europejskiego Banku Inwestycyjnego czy też Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

Dane kontaktowe

 • Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
  Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
  (Krajowy Koordynator wsparcia doradczego świadczonego przez JASPERS w Polsce)
  ul. Wspólna 2/4
  00-926 Warszawa
  tel. (22) 273 79 50
  e-mail: sekretariatDWP@mir.gov.pl, jaspers@mir.gov.pl.

 • Biuro Regionalne Inicjatywy JASPERS
  Plac Piłsudskiego 1
  00-078 Warszawa
  tel. (22) 310 05 10
  e-mail: jaspers@eib.org

Pobierz pliki:

Przydatne linki:

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska