Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


16-09-2011

Jeremie


Inicjatywa JEREMIE

JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises) jest wspólną inicjatywą Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej oraz Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI), z udziałem Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) w ramach Grupy EBI, na rzecz wspierania lepszego dostępu do finansowania rozwoju mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach polityki regionalnej.

Mechanizm finansowy JEREMIE zakłada przekazanie środków do wyodrębnionego Funduszu Powierniczego (FP) zarządzanego przez wyspecjalizowanego Menadżera. Następnie środki z FP transferowane są do MSP z wykorzystaniem pośredników finansowych (np. banków, funduszy pożyczkowych i poręczeniowych, funduszy venture capital, itp.). Zadaniem wyspecjalizowanego Menadżera jest modelowanie inwestycji, wybór pośredników finansowych, monitoring oraz raportowanie na potrzeby Instytucji Zarządzającej i Komisji Europejskiej.

W Polsce Inicjatywa JEREMIE nie stanowi dodatkowych środków z Unii Europejskiej, ale wyodrębniona jest ze środków w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013 przeznaczonych na rozwój przedsiębiorczości. Polska jest jedynym spośród nowych członków UE, który zdecydował się na wdrożenie programu na szczeblu regionalnym.

Wśród korzyści jakie przynosi JEREMIE, należy wymienić przede wszystkim lepsze wykorzystanie funduszy UE oraz wzrost aktywności i wzmocnienie bazy kapitałowej funduszy pożyczkowych i poręczeniowych. Istotne jest również wzmocnienie współpracy pomiędzy funduszami poręczeniowymi, pożyczkowymi i bankami. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na fakt, że właśnie poprzez inicjatywę JEREMIE banki komercyjne oraz spółdzielcze wchodzą w Polsce stopniowo na rynek instrumentów inżynierii finansowej wspieranych środkami publicznymi.

Inicjatywa JEREMIE wdrażana jest w ramach RPO województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.

W tym celu w poszczególnych programach regionalnych uwzględniono odrębne działania, w ramach których instrument ten jest wdrażany:

  1. Dolnośląskie  (RPO WD Działanie nr 1.3 Wsparcie odnawialnych instrumentów finansowych dla MŚP);
  2. Wielkopolskie (WPRO Działanie 1.3 Rozwój systemu finansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości);
  3. Pomorskie (RPO WP Działanie 1.3 Pozadotacyjne instrumenty finansowe dla MŚP);
  4. Łódzkie (RPO WŁ Działanie 3.4 Rozwój otoczenia biznesu);
  5. Zachodniopomorskie (WZP RPO Działanie 1.3 Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw);
  6. Kujawsko-Pomorskie (RPO WKP Działanie 5.1 Instytucje otoczenia biznesu, schemat: Fundusz Powierniczy JEREMIE).

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIR) jako Instytucja Koordynująca Regionalne Programy Operacyjne  podejmuje niezbędne kroki i działania wpierające proces wdrażania inicjatywy JEREMIE w Polsce. MIR uczestniczy w tym procesie m.in. poprzez wydawanie opinii i zaleceń oraz udział w spotkaniach dotyczących inicjatywy JEREMIE.

Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczone na realizację inicjatywy JEREMIE w Polsce stanowią kwotę około 330 mln euro.

Mając na uwadze stan prac nad wdrażaniem inicjatywy JEREMIE w regionach, należy podkreślić, iż we wskazanych wyżej  regionach zawarto umowy z Menedżerem Funduszy Powierniczych, którego funkcję pełni Bank Gospodarstwa Krajowego. Jedynie w województwie kujawsko-pomorskim menedżerem jest Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.

Zgodnie z danymi na koniec lipca 2011 r. Menedżerom Funduszy Powierniczych przekazano ponad 1,7 mld zł (w tym 1,36 mld zł udziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego). W ramach tych środków, jak dotąd, podpisano 1 366 umów z ostatecznymi odbiorcami o wartości ponad 114 mln zł.

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska