Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

Prototyp tomografu nowej generacji do obrazowania komórek nowotworowych i miażdżycowych


Nazwa projektu:

Opracowanie założeń badawczych oraz konstrukcyjnych prototypu nowego typu tomografu EPR do obrazowania komórek nowotworowych i miażdżycowych

Program:

Innowacyjna Gospodarka

Priorytet:

I Badania i rozwój nowoczesnych technologii

Działanie:

1.3 Wspieranie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe

Beneficjent:

Politechnika Poznańska

Wartość projektu: 

8,62 mln złotych

Dofinansowanie UE:

7,18 mln złotych


Prototyp tomografu nowej generacji do obrazowania komórek nowotworowych i miażdżycowychProjekt dotyczy opracowania i konstrukcji tomografu do obrazowania stężenia tlenu w organizmach żywych, przy zastosowaniu nowej techniki detekcji RS EPR (Rapid Scan Electron Paramagnetic Resonance). Technika ta umożliwi monitorowanie komórek nowotworowych i miażdżycowych w przestrzeni 3D w czasie kilku sekund. 

Podstawową zaletą tego rozwiązania jest rejestracja stężenia tlenu w obszarze zmian chorobotwórczych, a tym samym określenie metabolizmu w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Krótki czas pomiaru (rzędu kilku sekund) umożliwi bieżącą obserwację w praktyce szpitalnej zmian stężenia tlenu podczas zabiegów radioterapii czy też farmakoterapii. Nowego typu tomograf RS EPR poza lokalizacją i wczesnym wykrywaniem zmian nowotworowych znajdzie zastosowanie również przy produkcji i badaniach nowych leków oraz planowaniu indywidualnych terapii. Kompleksowość dostarczanych informacji w czasie pomiaru, pozwoli również na szybkie rozpoznanie lokalizacji zatorów oraz danych dotyczących  lokalizacji  zmian miażdżycowych.

Końcowym rezultatem projektu będzie wdrożenie nowej metody tomografii EPR do klinicznych technik obrazowania. Główną zaletą projektowanego tomografu jest szybka detekcja zmian nowotworowych w organizmach żywych, co pozwala na indywidualne podejście do pacjenta, poprzez właściwy dobór metodyki leczenia.

Adresatami wyników projektu mogą być ośrodki zdrowia publicznego oraz firmy produkcyjne z branży medycznej, które zgłoszą akces rozbudowy urządzenia do wymiarów umożliwiających wykonywanie kompleksowych badań całego organizmu człowieka. Docelową grupą odbiorców stanowią nie tylko pacjenci, u których wykryto już zmiany nowotworowe, ale również ci u których nie potwierdzono jeszcze żadnych zmian. Oznacza to, że tomograf EPR może być pomocnym również w badaniach profilaktycznych. Biorąc pod uwagę powyższe możliwości, realizacja projektu jest wysoce zasadna ze społecznego, jak i z gospodarczego punktu widzenia.

Na obecnym etapie prac i na podstawie wykonanych analiz, rozpoczęto budowę głównych elementów tomografu takich jak: obudowę tomografu wraz z układem cewek niezbędnych do wytworzenia właściwego rozkładu pól magnetycznych, układu nadawczo–odbiorczego będącego sercem tomografu oraz układu zasilania wraz z układem chłodzenia. W trakcie prowadzonych prac uzyskano pierwsze efekty w postaci: opracowania wstępnej techniki rekonstrukcji obrazów, opracowania podwalin analizy sygnałów, a w szczególności automatycznej korekty fazy. Opracowano również kilka zupełnie nowych technik pomiaru i analizy danych, które będą mogły być przetestowane po zakończeniu budowy podstawowych elementów tomografu.

Od strony realizatorów projekt łączy w swoich zamierzeniach różne pokolenia specjalistów. Umożliwia to transfer fachowej wiedzy skierowanej do młodych naukowców (doktorantów, studentów), co jest  świadomym działaniem podejmowanym w trakcie realizacji projektu. Oprócz publikacji, patentów i wystąpień konferencyjnych, planuje się również prezentację prototypu tomografu na krajowych i zagranicznych wystawach sprzętu medycznego.

***

Prototyp tomografu nowej generacji do obrazowania komórek nowotworowych i miażdżycowych

 

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska