Menu

Bieżący katalog: Wiadomości

Lista podkatalogów:

Katalog wyżej: PFE

WYŚWIETL LISTĘ ARTYKUŁÓW W BIEŻĄCYM KATALOGU


23-08-2018

Zamknięcie Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. I co dalej?

Komisja Europejska poinformowała o dacie zamknięcia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (na podstawie art. 89 ust. 5 rozporządzenia 1083/2006) – 28 grudnia 2017 roku jest datą rozpoczęcia okresu przechowywania dokumentów dotyczących wydatków i audytów.

Przez 3 lata od daty zamknięcia POIiŚ, która jest jednocześnie datą ostatniej płatności salda końcowego w ramach programu, beneficjenci muszą przechowywać dokumenty związane z dofinansowanym projektem w sposób zapewniający ich poufność i bezpieczeństwo. Beneficjenci POIiŚ są również zobligowani do udostępniania tej dokumentacji  wszystkim podmiotom uprawnionym do przeprowadzania kontroli w zakresie projektów, w szczególności instytucjom w systemie realizacji POIiŚ, służbom Komisji Europejskiej oraz Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.

W zakresie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom  ten okres to nie 3, a 10 lat licząc od dnia przyznania pomocy. Z kolei w przypadku rozliczania podatku od towarów i usług dokumenty muszą być dostępne przez okres nie krótszy niż dopuszczalny dla zmiany deklaracji VAT, gdy uznano podatek VAT w projekcie za wydatek kwalifikowany.


Jeśli Komisja Europejska wykryje w tym czasie nieprawidłowości - zanim zostaną one skorygowane przez odpowiednią instytucję w systemie POIiŚ - może nałożyć korektę finansową.