Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


Negocjacje Programów na lata 2007-2013 z Komisją Europejską

Zatwierdzenie przez Radę Ministrów Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 (NSRO) 29 listopada 2006 r. oraz programów operacyjnych (listopad 2006 r. – marzec 2007 r.) zakończyło proces ustalania kształtu dokumentów programowych po stronie polskiej. Umożliwiło to rozpoczęcie oficjalnych uzgodnień z Komisją Europejską zaproponowanych przez Polskę dokumentów.

14 marca 2007 r. odbyło się jedyne oficjalne spotkanie negocjacyjne z Komisją Europejską dotyczące NSRO. Po uzgodnieniu dodatkowych uwag przekazanych przez KE w stosunku do poprawionej wersji NSRO, dokument został ponownie oficjalnie przekazany KE, która 7 maja 2007 r. wydała decyzję zatwierdzającą najważniejsze elementy NSRO. Tym samym Polska znalazła się w pierwszej dziesiątce krajów członkowskich (7 miejsce razem z Cyprem, Hiszpanią i Węgrami), których NSRO zostały wynegocjowane i przyjęte przez Komisję Europejską.

Negocjacje programów operacyjnych prowadzone były od marca do września 2007 r., zgodnie z ustalonym z KE kalendarzem negocjacyjnym, który zakładał przeprowadzenie negocjacji wszystkich programów w dwóch turach, przy ograniczeniu, z uwagi na wielość programów, liczby oficjalnych spotkań negocjacyjnych do minimum i przenosząc dyskusję na poziom roboczych spotkań z przedstawicielami Komisji Europejskiej, co znacznie przyśpieszyło wyjaśnienie i rozwiązanie wielu problemów szczegółowych wskazanych w uwagach KE.

Po konsultacjach wewnątrz KE, programy operacyjne zostały kolejny raz poprawione i wprowadzone do systemu informatycznego, jako oficjalne propozycje strony polskiej i oczekiwały na uzyskanie decyzji zatwierdzającej. Pierwszą taką decyzję uzyskał 25 lipca 2007 r. Program Operacyjny Pomoc Techniczna. Polska tym samym znalazła się w wąskim gronie nowych państw członkowskich (wraz z Maltą i Rumunią), które uzyskały pierwsze decyzje akceptujące ich programy operacyjne. Jako ostatnie, decyzje dla programów operacyjnych zostały wydane: 7 grudnia 2007 r. - dla Programu Infrastruktura i Środowisko oraz 19 grudnia 2007 r. dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

Na stronie internetowej DG REGIO  w zakładce: Zestawienie okresu programowania 2007-2013 znajdują się aktualne informacje na temat negocjacji dokumentów programowych we wszystkich państwach członkowskich.

Zobacz więcej:
Podsumowanie negocjacji z Komisją Europejską  
Raport z przebiegu procesu negocjacji z Komisją Europejską dokumentów programowych w ramach Narodowej Strategii Spójności (NSRO) 

Poniżej prezentujemy relacje ze spotkań negocjacyjnych dotyczących NSRO oraz programów w ramach NSRO z Komisją Europejską:


Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Program Infrastruktura i Środowisko

Program Kapitał Ludzki

Program Innowacyjna Gospodarka

Program Rozwój Polski Wschodniej

Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Europejska Współpraca Terytorialna

24 lipca 2007 r. do Komisji Europejskiej przesłane zostały następujące projekty programów:

  • Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Brandenburgia
  • Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk
  • Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka

Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa

Programy Regionalne

Druga tura negocjacyjna

Pierwsza tura negocjacyjna

Regiony na półmetku negocjacji z KE  

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska