Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


01-12-2015

Projekty kluczowe

 

Listy Indywidualnych Projektów Kluczowych przygotowywane są w ramach trzech Programów na lata 2007-2013: Infrastruktura i Środowisko, Innowacyjna Gospodarka, Rozwój Polski Wschodniej. Są to dodatkowe ogólnokrajowe dokumenty, informujące o najważniejszych inwestycjach planowanych do realizacji w ramach tych Programów.

Co to są projekty kluczowe?
Indywidualne projekty kluczowe stanowią przedsięwzięcia inwestycyjne o strategicznym znaczeniu dla realizacji Programu, których wdrożenie jest niezwykle istotne z punktu widzenia osiągnięcia zakładanych wskaźników rozwoju społeczno-gospodarczego kraju.

Poza konkursem
Umieszczenie inwestycji w wykazie indywidualnych projektów kluczowych stanowi alternatywny dla konkursu sposób wyboru projektów do wsparcia w ramach Programu, przewidziany w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Wpisanie inwestycji do wykazu indywidualnych projektów kluczowych, w tym dużych jest warunkową deklaracją jego realizacji i związane jest z zarezerwowaniem środków w ramach budżetu Programu na realizację projektu. Projekty te nie będą zatem podlegały późniejszej procedurze konkursowej i nie będą konkurowały o środki z pozostałymi projektami. Nie oznacza to jednak, iż projekt znajdujący się w wykazie uzyskuje dofinansowanie automatycznie. Uzyskanie dofinansowania jest uzależnione od spełnienia przez projekt wymogów formalnych i merytorycznych dotyczących przygotowania odpowiedniej dokumentacji i gotowości do wdrożenia, zgodnych z kryteriami zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący oraz akceptacji wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami przez instytucję zarządzającą lub decyzji Komisji Europejskiej w przypadku projektów dużych w rozumieniu art. 39 rozporządzania Rady (WE) nr 1083/2006.

Propozycję inwestycji do umieszczenia w indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych przedkłada instytucja zarządzająca lub instytucja pośrednicząca uczestnicząca we wdrażaniu Programu w danym obszarze, która zgłasza projekt do instytucji zarządzającej. Następnie w przypadku programów krajowych zgodnie art. 28 ust. 1a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego ogłasza listę projektów indywidualnych w formie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski.

Nowelizacja Wytycznych MRR w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych, zmienia m.in. terminy aktualizacji list projektów kluczowych. Zgodnie z nowymi zapisami, wyniki będą publikowane z końcem lutego i sierpnia, a nie, jak dotąd, stycznia i lipca.

 

/1.12.2015/

Zakończyła się aktualizacja Listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowisko. Nowa lista obowiązuje z dniem 1 grudnia 2015 r.

Zaktualizowana lista obejmuje 547 przedsięwzięć o łącznej wartości wynoszącej 213,6 mld złotych. Na liście podstawowej znajduje się 481 projektów, których wartość wynosi prawie 166,9 mld złotych, natomiast pozostałych 66 projektów to projekty rezerwowe o łącznej wartości 46,7 mld złotych.

Łączna wartość dofinansowania z UE dla projektów na liście wynosi około 119,3 mld złotych. Projekty z listy podstawowej dofinansowane będą kwotą niemal 98 mld złotych. Natomiast kwota dofinansowania z UE dla projektów z listy rezerwowej to 21,3 mld złotych.

Instytucja Zarządzająca POIiŚ zarekomendowała włączenie na listę jednego nowego projektu podstawowego dla sektora transportu o dofinansowaniu z UE wynoszącym 83,69 mln złotych.

Dodatkowo uaktualniono dane dla projektów już znajdujących się na liście, które uzyskano w procesie wdrażania. Zmiany nastąpiły w zakresie kosztów, tytułów, terminów realizacji. Wprowadzono również zmianę polegającą na przesunięciu projektów na listę podstawową.

Informacje o nowej liście projektów indywidualnych przedstawia poniższe zestawienie:

SEKTOR

LISTA PODSTAWOWA

LISTA REZERWOWA

LICZBA PROJEKTÓW

ORIENTACYJNY KOSZT CAŁKOWITY
(MLN PLN)

SZACUNKOWA KWOTA DOFINANSOWANIA
Z UE
(MLN PLN)

LICZBA PROJEKTÓW

ORIENTACYJNY KOSZT CAŁKOWITY
(MLN PLN)

SZACUNKOWA KWOTA DOFINANSOWANIA
Z UE
(MLN PLN)

ŚRODOWISKO

83

15 945,25

8 738,84

2

1 260,35

534,88

TRANSPORT

283

133 955,15

82 202,43

55

39 529,00

18 769,23

ENERGETYKA

20

11 516,55

3 298,46

6

5 234,23

1 523,12

KULTURA

33

2 523,35

1 398,46

3

686,33

521,45

ZDROWIE

36

1 035,23

818,74

-

-

-

SZKOLNICTWO WYŻSZE

26

1 971,22

1 531,21

-

-

-

OGÓŁEM

481

166 946,75

97 988,14

66

46 709,91

21 348,68

 

Pobierz pliki:

 

/28.08.2015/

 

Zakończono przegląd listy projektów indywidualnych, tym samym zaktualizowano dane dotyczące 29 projektów. Podstawą aktualizacji były bieżące informacje z dokumentacji projektowej oraz dane IP PO RPW.
 

Liczba i wartość projektów kluczowych

Zaktualizowana lista projektów indywidualnych dla PO RPW obejmuje 116 przedsięwzięć o łącznej wartości 13,16 mld zł. Wszystkie projekty znajdują się na liście podstawowej.

Dofinansowanie z funduszy unijnych

Ogólna wartość dofinansowania dla projektów podstawowych objętych indykatywnym wykazem wynosi 8,73 mld zł.

Projekty wg priorytetów

PO Rozwój Polski Wschodniej

Liczba projektów
– lista podstawowa

Liczba projektów – lista rezerwowa

Koszt całkowity w mln zł

Koszt dofinansowania
w mln zł

Priorytet 1: Nowoczesna gospodarka

56

0

3 574,69

2 516,74

Priorytet 2: Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

5

0

1 485,46

1 029,68

Priorytet 3: Wojewódzkie ośrodki wzrostu

14

0

3 021,19

 1 850,79

Priorytet 4: Infrastruktura transportowa

34

0

4 727,93

3 035,54

Priorytet 5: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego
o warunki naturalne

7

0

350,86

295,62

Pobierz plik:
Lista projektów indywidualnych Programu Rozwój Polski Wschodniej – sierpień 2015 r. Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (190 KB

 
/18.02.2015/

W ramach aktualizacji listy projektów indywidualnych Programu Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW) dokonano przesunięcia trzech inwestycji na listę podstawową oraz usunięto jeden projekt z listy rezerwowej. Ponadto zaktualizowano dane o projektach w oparciu o bieżące informacje z dokumentacji projektowej oraz na podstawie informacji uzyskanych od Instytucji Pośredniczących PO RPW.

Liczba i wartość projektów kluczowych

Zaktualizowana lista projektów indywidualnych dla PO RPW obejmuje 116 przedsięwzięć o łącznej wartości 12,87 mld zł. Wszystkie projekty znajdują się na liście podstawowej.

Dofinansowanie z funduszy unijnych

Ogólna wartość dofinansowania dla projektów podstawowych objętych indykatywnym wykazem wynosi 8,51 mld zł.

Projekty wg priorytetów

PO Rozwój Polski Wschodniej

Liczba projektów
– lista podstawowa

Liczba projektów – lista rezerwowa

Koszt całkowity w mln zł

Koszt dofinansowania
w mln zł

Priorytet 1: Nowoczesna gospodarka

56

0

3 533,88

2 494,84

Priorytet 2: Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

5

0

1 485,46

1 029,68

Priorytet 3: Wojewódzkie ośrodki wzrostu

14

0

2 866,83

1 781,79

Priorytet 4: Infrastruktura transportowa

34

0

4 648,71

2 923,83

Priorytet 5: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego
o warunki naturalne

7

0

336,63

282,32

Zmiany na Liście Projektów Indywidualnych PO RPW

Przesunięto trzy projekty z listy rezerwowej na listę podstawową, dla których zawarto umowę o dofinansowanie:

  • projekt „Rozbudowa Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Obsługi Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego - III etap PPNT” (działanie I.3 Wspieranie innowacji);
  • projekt „Rozszerzenie zaplecza wspierania biznesu o Mielecki Inkubator Przedsiębiorczości dla małych firm (MInP) oraz poprawa dostępności komunikacyjnej Mieleckiego Parku Przemysłowego jako kontynuacja projektu zrealizowanego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w ramach PO RPW” (działanie I.3 Wspieranie innowacji);
  • projekt „Budowa korytarza transportu zbiorowego do obsługi terenów położonych w sąsiedztwie przyszłego Zintegrowanego Intermodalnego Dworca Metropolitalnego w Lublinie – ul. Lubelskiego Lipca '80” (działanie III.1 Systemy miejskiego transportu zbiorowego).

Usunięto jeden projekt z listy rezerwowej w ramach działania I.3 Wspieranie innowacji:

  • projekt „Rozbudowa potencjału Inkubatora Technologicznego w Stalowej Woli – zintensyfikowanie rozwoju gospodarczego regionu poprzez wzmocnienie jego bazy innowacyjnej” (na wniosek beneficjenta);

Pobierz plik:
Lista projektów indywidualnych Programu Rozwój Polski Wschodniej – luty 2015 r. Plik w formacie PDF (195 KB)/04.07.2014/

Zakończyła się kolejna aktualizacja Listy projektów indywidualnych dla Programu Innowacyjna Gospodarka. Na listę projektów podstawowych w ramach Priorytetu VII Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji dodano jedno przedsięwzięcie pn.  "Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia" (beneficjent: Ministerstwo Zdrowia/Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia).

Wartość projektu to 25 mln zł (w tym dofinansowanie z UE 21,25 mln zł), a jego realizacja przewidziana jest na lata 2014-2015.

Zaktualizowana lista projektów indywidualnych Programu Innowacyjna Gospodarka obejmuje 128 projektów o łącznej wartości całkowitej wynoszącej ponad 12 mld zł.

Pobierz pliki:

Lista projektów indywidualnych dla Programu Innowacyjna Gospodarka

 

Program operacyjny

Liczba projektów

Orientacyjny koszt całkowity (mln zł)

Szacunkowa kwota dofinansowania z EFRR (mln zł)

Lista podstawowa

Lista rezerwowa

Łącznie

Lista podstawowa

Lista rezerwowa

Łącznie

Lista podstawowa

Lista rezerwowa

Łącznie

PO IG

124

4

128

12 278,92

93,40

12 372,32

8 865,42

79,39

8 944,81

 


Zmiany w liczbie projektów indywidualnych dla Programu Innowacyjna Gospodarka

 

Program operacyjny

Zmiany w liczbie projektów

Zmiana orientacyjnego kosztu całkowitego (mln zł)

Szacunkowa kwota dofinansowania  z EFRR (mln zł)

Projekty usunięte

Projekty dodane

Projekty usunięte

Projekty dodane

Projekty usunięte

Projekty dodane

PO IG

0

1

0,00

25,00

0,00

21,25


 


***

 

Zobacz także:
Vadamecum Beneficjenta dużego projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wraz z załącznikami). Dokument ten syntetycznie prezentuje najważniejsze informacje na temat sposobu postępowania z dużym projektem w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko   


Więcej informacji na temat projektów indywidualnych w ramach poszczególnych Programów:
Program Infrastruktura i Środowisko
Program Innowacyjna Gospodarka
Program Rozwój Polski Wschodniej 

 


 

 
Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska