Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

Zapoznaj się z poradnikiem dotyczącym efektywnego informowania o Funduszach Europejskich:


Jak pisać o Funduszach Europejskich?


01-12-2015

Dokumenty

Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji

Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji określają podstawowe zasady prowadzenia i koordynacji działań informacyjno-promocyjnych, sposób opracowania i zakres strategii komunikacji NSRO oraz planów komunikacji poszczególnych programów operacyjnych. Wytyczne wyznaczają główne kierunki podejmowanych działań, a także określają zasady sprawozdawczości i oceny tych działań.

Wytyczne identyfikują także grupy odbiorców działań promocyjno-informacyjnych prowadzonych przez poszczególne Instytucje. Wszelkie działania w tym zakresie o charakterze ogólnym i przekrojowym będą prowadzone przez Instytucję Koordynującą NSRO w zakresie informacji i promocji. Działania promocyjne programów operacyjnych adresowane do ogółu społeczeństwa będą realizowane przez Instytucje Zarządzające poszczególnymi programami, a Instytucje Pośredniczące będą realizowały działania skierowane do beneficjentów i potencjalnych beneficjentów programów.


Wytyczne w zakresie informacji i promocji jasno definiują podstawowe narzędzia działań informacyjnych i promocyjnych oraz opisują zasady ich działania. Za główne kanały dystrybucji uznano: punkty informacyjne, publikacje, strony internetowe oraz szkolenia.

Od 2 lipca 2010 r. obowiązują znowelizowane wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji.

Pobierz plik:
Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji 
(ZIP 376 KB)

 

Strategia komunikacji Funduszy Europejskich na lata 2007-2013

15 października 2008 r. Komisja Europejska zaakceptowała Strategię komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013. To bardzo dobra wiadomość dla instytucji zaangażowanych we wdrażanie Funduszy Europejskich, osób zajmujących się informacją i promocją w administracji, ale także dla wszystkich osób i instytucji zainteresowanych pozyskaniem unijnych środków.

Trzeba pamiętać, że wykorzystanie ponad 67 mld euro, które Polska ma do dyspozycji w latach 2007-2013 to nie tylko kwestia odpowiedniego zaprojektowania systemu wdrażania, przygotowania procedur i instytucji, ale to również kwestia odpowiedniego poinformowania społeczeństwa o możliwościach korzystania z dostępnych pieniędzy. Strategia komunikacji Funduszy Europejskich to dokument, który określa podstawowe zasady prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych i edukacyjnych na temat Narodowej Strategii Spójności i wszystkich programów współfinansowanych ze środków unijnych na lata 2007-2013. Jej realizacja pomoże zachować spójność działań prowadzonych przez tak wiele instytucji, zarówno na poziomie centralnym jak i regionalnym.

Cele Strategii
Zgodnie ze Strategią głównym celem działań informacyjnych i promocyjnych jest wspieranie realizacji celów określonych w Narodowej Strategii Spójności poprzez:

  • zachęcanie potencjalnych beneficjentów do korzystania z Funduszy Europejskich dzięki dostarczaniu im informacji niezbędnych w procesie ubiegania się o środki unijne,
  • motywowanie projektodawców do właściwej realizacji projektów,
  • ształtowanie świadomości społeczeństwa w zakresie postępów realizacji Narodowej Strategii Spójności oraz efektów wykorzystania Funduszy Europejskich w Polsce.

Grupy docelowe
Strategia wskazuje grupy docelowe, do których kierowane są działania informacyjno-promocyjne. Do podstawowych grup Strategia zalicza ogół społeczeństwa, beneficjentów i potencjalnych beneficjentów, a także media, partnerów społecznych i gospodarczych, instytucje zaangażowane we wdrażanie Funduszy Europejskich, decydentów i liderów oraz środowiska opiniotwórcze (artystów, kościoły i związki wyznaniowe, sportowców, branże reklamową itd.). Szczególnym adresatem działań informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych na temat Funduszy Europejskich jest młodzież.

Jasny podział zadań
Strategia mówi także o tym, kto prowadzi działania informacyjno-promocyjne i jaki jest podział ról pomiędzy poszczególne instytucje. W Strategii przyjęto, że działania o charakterze horyzontalnym prowadzi tzw. Instytucja koordynująca, czyli Departament Informacji, Promocji i Szkoleń Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Instytucje zarządzające programami krajowymi i regionalnymi odpowiadają za działania komunikacyjne dotyczące właściwych programów skierowane do części społeczeństwa właściwej programowi, społeczności regionalnych oraz beneficjentów i potencjalnych beneficjentów. Instytucje pośredniczące i pośredniczące drugiego stopnia prowadzą działania informacyjne adresowane bezpośrednio do beneficjentów i potencjalnych beneficjentów.

Idea przewodnia komunikacji
Strategia komunikacji formułuje również ideę przewodnią, która jest elementem spajającym cały proces komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce. Stanowi ona opis tożsamości Funduszy, ich znaczenia, odmienności i wyjątkowości oferty na rynku. Idea przewodnia brzmi: Fundusze Europejskie = Napęd Twórczych Przemian.

Spójna wizualizacja i prosty język
Doświadczenie okresu 2004-2006 pokazały, że język informowania o funduszach strukturalnych i Funduszu Spójności był zbyt trudny, przez co fundusze często były postrzegane jako odległe i niedostępne. Dlatego jednym z podstawowych założeń Strategii komunikacji jest uproszczenie języka, którym są komunikowane kluczowe pojęcia i informacje związane z polityką spójności Unii Europejskiej. Strategia wprowadza także spójny system identyfikacji wizualnej, zapewniający spójny i jednolity wizerunek. System opiera się na znaku graficznym i logotypach dla Narodowej Strategii Spójności oraz poszczególnych programów. Zarówno Narodowa Strategia Spójności jak i programy mają swój kod graficzny i kolorystyczny.

Dzięki realizacji Strategii, która jasno określa cele i zasady prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych, wskazuje grupy docelowe komunikacji oraz wyznacza podział zadań między poszczególne instytucje, możliwe będzie zachowanie spójności i komplementarności podejmowanych działań, a tym samym wyższy poziom wiedzy i świadomości społeczeństwa polskiego w zakresie możliwości korzystania z Funduszy Europejskich.

Pobierz pliki:

Strategia komunikacji Funduszy Europejskich na lata 2007-2013 (dokument zatwierdzony 4 listopada 2015 r., zawiera dane wg stanu na 1 października 2014 r.) (PDF 1,55 MB) 

Celem aktualizacji "Strategii komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007–2013" było dostosowanie harmonogramu (Tabela nr 8) oraz budżetu (Tabela nr 9) oraz i wartości docelowych wskaźników (Załącznik nr 2), aby zgodnie z zasadą n+2 informacje obejmowały działania komunikacyjne dla perspektywy 2007-2013 prowadzone w latach 2014 i 2015. Uaktualniono nazwy instytucji występujące w dokumencie m.in. Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, a także wprowadzono zmiany w Załączniku 3 „Schemat instytucji zaangażowanych w proces informowania i promowania Funduszy Europejskich w latach 2007-2013 w Polsce” zgodnie ze stanem bieżącym. W związku ze zmianami w powyższym zakresie obejmującymi również Plany komunikacji krajowych i regionalnych programów operacyjnych zaktualizowano karty informacyjne dotyczące poszczególnych PO.

Załącznik do Strategii Komunikacji: Księga identyfikacji wizualnej NSS (PDF 11,74 MB)  

Archiwum

Strategia komunikacji Funduszy Europejskich na lata 2007-2013 (dokument zmodyfikowany, zatwierdzony 16 stycznia 2012 r.)  (PDF 1,6 MB)Sprawozdania


 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska