Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

28-01-2010

Konkurs dotacji na promocję Funduszy Europejskich w 2009 roku

 

Wyniki konkursu

17 sierpnia 2009 r. komisja konkursowa zakończyła ocenę projektów zgłoszonych w ramach „Konkursu dotacji na przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych dotyczących Funduszy Europejskich”. Spośród 109 przyjętych wniosków, komisja wyłoniła 16 najlepszych, które najpełniej realizują cele konkursu oraz otrzymają dofinansowanie w formie dotacji.

Wybrane projekty prezentują szeroki wachlarz działań informacyjno-promocyjnych dotyczących Funduszy Europejskich w Polsce, skierowanych do potencjalnych beneficjentów oraz ogółu społeczeństwa

Łączna kwota dotacji przyznanych w konkursie wynosi 4 805 887,49 złotych, co stanowi niepełną pulę środków przewidzianych na realizację konkursu (wynosiła ona 5 mln złotych), z uwagi na fakt, że w opinii komisji konkursowej pozostałe wnioski przedstawiały propozycje działań nieodpowiadające w pełni celom konkursu lub ich budżet był zbyt wysoki.

Zwycięzcom gratulujemy!


 

Lp

Nazwa wnioskodawcy

Nazwa projektu

Linia tematyczna

Kwota przyznanej dotacji

1

Konfederacja Pracodawców Polskich

Innowacyjne Fundusze Europejskie na Innowacyjne Inwestycje

1

317 001,18

2

Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT

SPLOT pomysłów na fundusze europejskie w Polsce

1

500 000,00

3

Fundacja Centrum PPP

Fundusze Europejskie szansą rozwoju PPP w Polsce

1

499 997,20

4

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej PTPiREE

Fundusze Unijne dla unowocześnienia sektora i rozwoju krajowej gospodarki

1

250 000,00

5

Polska Fundacja im. Roberta Schumana

WyGRAj fundusze europejskie

2

181 747,00

6

Fundacja na Rzecz Wspierania Edukacji i Rozwoju Samorządności wśród Młodzieży VIRIBUS UNITIS

Bliżej Funduszy II

2

184 920,00

7

Federacja Związków Gmin i Powiatów RP

Nie Wyjeżdzaj - Graj strategicznie. Szkolenia e-lerningowe, warsztaty projektów, uliczne gry strategiczne

2

184 990,00

8

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

XIII edycja Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej. Temat specjalny: Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 – stan realizacji i rezultaty

2

187 000,00

9

MTV NETWORKS POLSKA Sp. z o.o.

„Przyszły czasy na Eurasy”

3a

450 000,00

10

Telewizja Polska S.A.

Agencja Produkcji Telewizyjnej*

Potęga Funduszy

3a

520 090,11

11

Telewizja Polska S.A.

Oddział Terenowy w Szczecinie

Regionalni Łowcy Funduszy – multimedialny projekt promujący Fundusze Europejskie

3a

500 000,00

12

Stowarzyszenie Vox Humana*

Cykl plakatów filmowych Pt. „Pejzaż z Europą  w tle”

3a

320 000,00

13

Marquard Media Polska Sp. z o.o.

Europejka

3b

150 772,00

14

INFOR Biznes sp. z o.o.

Fundusze Europejskie - Praktycznie

3b

175 000,00

15

Stowarzyszenie Gazet Lokalnych

15 sposobów na dotacje dla każdego - przewodnik po funduszach europejskich

3b

194 570,00

16

AGORA S.A.

Metro – Unijny drogowskaz

3b

189 800,00* Komisja konkursowa podjęła decyzję o możliwości przyznania dotacji dla projektu, jedynie pod warunkiem dostarczenia przez wnioskodawcę gwarancji emisji przygotowywanych audycji w odpowiednim paśmie antenowym. 


UWAGA: Spośród wniosków zgłoszonych do konkursu, z powodu niespełnienia kryteriów formalnych,  wykluczone zostały poniższe wnioski:    

 

Lp

Nazwa projektu

Uzasadnienie odrzucenia wniosku

1

Fundusze Europejskie - moja przyszłość

Wniosek został złożony przez podmiot nie dopuszczony do udziału w konkursie (osobę prowadzącą działalność gospodarczą).

2

Fundusze Europejskie dla beneficjentów

Wniosek został złożony do trzech linii tematycznych równocześnie (został sporządzony niezgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu konkursu).

3

Jak to robią w samorządach. Dobre praktyki w samorządach terytorialnych

Wnioskowana kwota dotacji jest niezgodna z pkt IV Regulaminu konkursu.

4

Polska Supernowa

Wniosek został złożony przez podmiot nie dopuszczony do udziału w konkursie (osobę prowadzącą działalność gospodarczą).

5

Dotacje, racje, komplikacje

Wnioskowana kwota dotacji jest niezgodna z pkt IV Regulaminu konkursu.UWAGA: Informujemy, że Regulamin Konkursu nie przewiduje procedury odwoławczej od decyzji komisji konkursowej, w związku z powyższym zamieszczona lista zwycięskich projektów stanowi ostateczną listę wniosków przyjętych do wsparcia

 

Przedstawiamy również szczegółowe wyniki oceny merytorycznej wniosków zgłoszonych do konkursu, w podziale na wnioski, które przekroczyły próg 60 pkt. oraz wniosków, które nie przekroczyły tego progu i nie były rozpatrywane na posiedzeniach komisji konkursowej.

Równocześnie informujemy, że zgodnie z Regulaminem Prac Komisji Konkursowej, jedynie wnioski, które uzyskały powyżej 60 pkt. w ramach oceny merytorycznej były analizowane i dyskutowane przez Komisję Konkursową.

W celu wyłonienia najlepszych projektów informacyjnych komisja konkursowa brała pod uwagę:

 • wyniki oceny merytorycznej,
 • wyniki oceny budżetowej,
 • komplementarność projektu z działaniami informacyjno-promocyjnymi realizowanymi przez instytucje zaangażowane w realizację Narodowej Strategii Spójności,
 • spójność projektu z założeniami „Strategii Komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013”.Pobierz pliki:

Lista zwycięzców Konkursu dotacji na przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych dotyczących Funduszy Europejskich
Wnioski, które uzyskały ocenę powyżej 60 pkt. w ramach oceny merytorycznej 
Wnioski, które uzyskały ocenę poniżej 60 pkt. w ramach oceny merytorycznej

 

 


Ogłoszenie o konkursie

Do konkursu będą zakwalifikowane projekty realizowane w następujących liniach tematycznych: 

I – projekty konferencyjno-szkoleniowe dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów
II – akcje informacyjne dla młodzieży i studentów
III - projekty medialne

Uczestnicy konkursu

O dotację mogą ubiegać się wyłącznie:

 • podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą lub statutową jako:
  • wydawcy tytułów prasowych,
  • publiczni oraz komercyjni nadawcy telewizyjni i radiowi,
  • producenci nagrań telewizyjnych, którzy swoim produktom o tematyce europejskiej zapewnią antenową emisję,
  • producenci filmowi, którzy swoim produktom zapewnią projekcję w kinach na terenie całego kraju,
 • partnerzy społeczni i gospodarczy w rozumieniu art. 5 pkt 7 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, w tym:
  • organizacje pozarządowe,
  • organizacje pracodawców,
  • izby gospodarcze,
  • organizacje związkowe,
  • samorządy zawodowe.

Wartość dofinansowania udzielanego przez MRR

Na realizację działań informacyjno-promocyjnych przewidziano dotacje w wysokości:

 • w linii tematycznej „Projekty konferencyjno-szkoleniowe dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów” – do 750 000 PLN,
 • w linii tematycznej „Akcje informacyjne dla młodzieży i studentów” – do 250 000 PLN,
 • w linii tematycznej „Projekty medialne”:
  • dla projektów polegających na emisji audycji telewizyjnych lub radiowych – do 750 000 PLN,
  • dla projektów polegających na publikacji dodatków lub serii artykułów prasowych – do 250 000 PLN.
 • Wartośc minimalna dotacji wynosi 100 000 PLN. Wymagany minimalny wkład własny wnioskodawcy stanowi 20 proc. kosztów kwalifikowanych wnioskowanego projektu.


Terminy, liczba projektów

Wnioski o przyznanie dotacji wraz z załącznikami można składać do 20 lipca 2009 roku (za datę wpływu wniosku uznawana jest data jego wpłynięcia do Kancelarii Głównej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego). Projekty muszą zostać zrealizowane do 30 marca 2010 roku.

Do konkursu można zgłosić dowolną liczbę projektów, przy czym jeden wnioskodawca może otrzymać dotację na realizację tylko jednego projektu.

Ocena wniosków

Przy wyborze projektów Komisja weźmie pod uwagę:

 • zgodność projektu z celami konkursu i założeniami „Strategii Komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013”,
 • doświadczenie i potencjał wykonawcy,
 • treść złożonego wniosku (pomysł na projekt),
 • sposób przygotowania oferty, tj. jej szczegółowość oraz opis umożliwiający dokonanie oceny,
 • adekwatność doboru metod i narzędzi dotarcia do grupy docelowej,
 • wysokość wkładu własnego wnioskodawcy,
 • oddziaływanie projektu.

Informacje dodatkowe

Pytania dotyczące konkursu można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres: konkurs@mrr.gov.pl (odpowiedzi na pytania mailowe będą publikowane sukcesywnie na stronie www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl )


PRZECZYTAJ:
Konkurs dotacji na przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych dotyczących Funduszy Europejskich – odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania [FAQ] (ostatnia aktualizacja: 16 lipca 2009 r.)

Pliki do pobrania:

 
 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska