Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

14-12-2010

Konkurs Dotacji - edycja 2010

22 kwietnia 2010 r. komisja konkursowa zakończyła ocenę projektów zgłoszonych w ramach „Konkursu dotacji na przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych dotyczących Funduszy Europejskich”. Spośród 122 przyjętych wniosków, komisja wyłoniła 17 najlepszych, które najpełniej realizują cele konkursu oraz otrzymają dofinansowanie w formie dotacji.

Wybrane projekty prezentują szeroki wachlarz działań informacyjno-promocyjnych dotyczących Funduszy Europejskich w Polsce, skierowanych do potencjalnych beneficjentów oraz ogółu społeczeństwa.

Zwycięzcami konkursu zostali:

 

Lp

Nazwa wnioskodawcy

Nazwa projektu*

Linia tematyczna

Kwota przyznanej dotacji

1

FX/2 Mirosław Basaj

Realizacja 13-odcinkowego programu podróżniczo-edukacyjnego dla młodzieży. Emisja cyklu na antenie TVP1 w paśmie Redakcji Audycji Dziecięcych, Młodzieżowych i Edukacyjnych

1a

354 757,00

2

TVP Kraków

Twój Fundusz. Twoja Szansa

1a

418 151,72

3

Stowarzyszenie Vox Humana

Realizacja cyklu 12 programów popularnonaukowych pt. „Laboratorium XXI wieku - fundusze europejskie dla nauki i gospodarki” Emisja na antenie TVP1

1a

483 600,00

4

MULTIMEDIA BANK

Zastrzeżenie: Komisja konkursowa podjęła decyzję o możliwości przyznania dotacji dla projektu, jedynie pod warunkiem dostarczenia przez wnioskodawcę uszczegółowionej gwarancji emisji dla audycji przygotowywanych w ramach projektu.

Kobieta z dotacją w tle

1a

377 600,00

5

Zet Premium Sp. z o.o.

Program na sukces

1b

303 038,00

6

Agora S.A.

Fundusze unijne dziś i jutro

1c

272 254,00

7

Edipresse Polska S.A.

Pani Euro Cykl Artykułów w Pani Domu

1c

242 650,00

8

Presspublica Sp. z o.o.

Rzeczpospolita o Funduszach Unijnych

1c

150 950,00

9

Wydawnictwo Przekrój Sp. z o.o.

Fundusze Europejskie z kulturą

1c

154 108,00

10

„Polskapresse” Spółka z o.o.

Śląskie = EUROpejskie

1c

235 071,00

11

Stowarzyszenie Gazet Lokalnych

Tu jest Europa – ogólnopolska mapa projektów o zasięgu lokalnym realizowanych z funduszy europejskich

1c

281 400,00

12

Fundacja Tygodnika Powszechnego

„Zielona brama” reporterska rubryka tematyczna na łamach grzbietu głównego „Tygodnika Powszechnego poświęcona wykorzystaniu funduszy UE w 5 województwach tzw. „ściany wschodniej” RP.

1c

204 750,00

13

Axel Springer Polska

ABC Funduszy Europejskich

1c

309 432,89

14

Fundacja Rozwoju Regionów ProRegio    

Fundusze Europejskie dla nauki – nauka dla Polski

2

126 422,00

15

Fundacja Instytut Rozwoju Komunikacji i Edukacji THINK!

Fundusze dla Polski - Filmowa mapa przemian

3

104 978,00

16

Fundacja VIRIBUS UNITIS

Młodzi Bliżej Funduszy

3

105 430,00

17

Polska Fundacja im. Roberta Schumana

WyGRAj fundusze europejskie – cykl gier miejskich

3

106 857,00


 

*Pełne opisy zwycięskich projektów zostaną zamieszczone na naszych stronach w ciągu kilku najbliższych dni.

Łączna kwota dotacji przyznanych w konkursie wynosi 4 231 449,61 złotych i przekracza pierwotną pulę środków przewidzianych na realizację konkursu (wynosiła ona 4 mln złotych). Wynika to głównie z faktu, że do konkursu zgłoszono nadspodziewanie dużo, dobrej jakości projektów prasowych, zapewniających atrakcyjne formy i zasięg działań informacyjno-promocyjnych.

Dlatego też, komisja konkursowa mając do wyboru kilkanaście porównywalnych projektów prasowych zdecydowała się zwiększyć budżet konkursu, aby wybrać szerszy zestaw projektów, które dzięki swojemu zasięgowi obejmują szerokie, uzupełniające się grupy odbiorców oraz pozwalają na dotarcie do nich ze sprofilowaną informacją o Funduszach Europejskich.

Gratulujemy zwycięzcom!


WYNIKI OCENY FORMALNEJ

Do Konkursu Dotacji zgłoszono ogółem 122 wnioski. Spośród nich, z powodu niespełnienia kryteriów formalnych,  wykluczone zostały poniższe wnioski: 

     

Lp

Nazwa projektu

Uzasadnienie odrzucenia wniosku

1

Młodzi dla Europy - Europa dla młodych

Wniosek wpłynął po terminie określonym w pkt 8.2.2 Regulaminu konkursu (zgodnie z 8.2.3. Regulaminu).

2

Unijne Fundusze - to proste

Wniosek wpłynął po terminie określonym w pkt 8.2.2 Regulaminu konkursu (zgodnie z 8.2.3. Regulaminu).

3

BEST Event on European Union Founds

Wniosek wpłynął po terminie określonym w pkt 8.2.2 Regulaminu konkursu (zgodnie z 8.2.3. Regulaminu).

4

Giełda funduszy

Wniosek nie został podpisany przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy, zgodnie z pkt 8.2.6.2 Regulaminu konkursu.

5

eu.pl

Wnioskodawca nie wniósł wkładu własnego na poziomie minimum 20% kosztów kwalifikowanych wnioskowanego projektu, zgodnie z pkt 4.6 Regulaminu konkursu.

6

Euroimpuls

Wnioskodawca nie wniósł wkładu własnego na poziomie minimum 20% kosztów kwalifikowanych wnioskowanego projektu, zgodnie z pkt 4.6 Regulaminu konkursu.

 

UWAGA: Informujemy, że Regulamin Konkursu nie przewiduje procedury odwoławczej od decyzji komisji konkursowej, w związku z powyższym zamieszczona lista zwycięskich projektów stanowi ostateczną listę wniosków przyjętych do wsparcia

OCENA MERYTORYCZNA I BUDŻETOWA WNIOSKÓW

Do oceny merytorycznej zostały skierowane wszystkie wnioski, które poprawnie przeszły ocenę formalną. Była ona prowadzona przez przynajmniej 2 niezależnych członków komisji konkursowej (w tym ekspertów zewnętrznych). Najwyżej ocenione wnioski zostały skierowane do oceny budżetowej.

Na podstawie wyników oceny merytorycznej została opracowana lista rankingowa zawierająca jedynie te wnioski, które uzyskały co najmniej 60 proc. punktów w ramach oceny merytorycznej (punktacja ustalana była na podstawie średniej ocen przyznanych przez poszczególnych członków komisji oceniających dany wniosek).

Lista rankingowa projektów (przygotowana osobno dla każdej linii tematycznej), omawiana była sukcesywnie na posiedzeniach komisji konkursowej, które odbywały się w dniach:

 • 25 marca 2010 r. odbyło się I posiedzenie komisji konkursowej (dotyczące linii tematycznej 1a)
 • 26 marca 2010 r. odbyło się II posiedzenie komisji konkursowej (dotyczące linii tematycznej 3)
 • 29 i 30 marca 2010 r. odbyło się III posiedzenie komisji konkursowej (dotyczące linii tematycznej nr 1c)
 • 31 marca 2010 r. odbyło się IV posiedzenie komisji konkursowej (dotyczące linii tematycznej  nr 2)
 • 7 kwietnia 2010 r. odbyło się V posiedzenie komisji konkursowej (dotyczące linii tematycznych nr 1a i 1b)
 • 12 kwietnia 2010 r. odbyło się VI posiedzenie komisji konkursowej (dotyczące linii tematycznych nr 1c, 2 i 3)
 • 15 kwietnia 2010 r. odbyło się VII posiedzenie komisji konkursowej (dotyczące wszystkich linii tematycznych). Na posiedzeniu ustalono wstępną listę projektów rekomendowanych do wsparcia w formie dotacji.
 • 22 kwietnia 2010 r. odbyło się obiegowe głosowanie komisji konkursowej nad ostateczną listą projektów rekomendowanych do wsparcia w formie dotacji (przy uwzględnieniu pozytywnej decyzji o możliwości zwiększenia pierwotnego budżetu  konkursu).

UWAGA: Przedstawiamy Państwu szczegółowe wyniki oceny merytorycznej wniosków zgłoszonych do konkursu dotacji. Informujemy, że zgodnie z Regulaminem Prac Komisji Konkursowej, jedynie wnioski, które uzyskały powyżej 60 pkt. w ramach oceny merytorycznej były analizowane i dyskutowane przez Komisję Konkursową.

W celu wyłonienia najlepszych projektów Komisja brała pod uwagę:

 • wyniki oceny merytorycznej,
 • wyniki oceny budżetowej,
 • komplementarność projektu z działaniami informacyjno-promocyjnymi realizowanymi przez instytucje zaangażowane w realizację Narodowej Strategii Spójności,
 • spójność projektu z założeniami „Strategii Komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013”.

Pobierz plik:
Lista projektów, które nie uzykały dofinansowania (45 KB)  


Doceniając wkład czasu i pracy, który wszyscy Państwo poświęciliście na przygotowanie wniosków o dofinansowanie, pragniemy podziękować za uczestnictwo w konkursie oraz zaprosić do udziału w kolejnych edycjach konkursów dotacji na promocję Funduszy Europejskich, organizowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.


  
Konkurs na promocję Funduszy Europejskich

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłasza kolejną edycję „Konkursu dotacji na przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych dotyczących Funduszy Europejskich”. Celem konkursu jest wyłonienie i wsparcie finansowe najlepszych projektów promujących Fundusze Europejskie w Polsce.

LINIE TEMATYCZNE
W konkursie można realizować projekty w następujących liniach tematycznych:
I - projekty medialne, w trzech podkategoriach:

 • Emisja audycji telewizyjnych,
 • Emisja audycji radiowych,
 • Publikacja serii artykułów prasowych.

II - projekty edukacyjne,
III - akcje informacyjne dla młodzieży i studentów.


UCZESTNICY KONKURSU
O dotację mogą ubiegać się wyłącznie:

 • podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą lub statutową jako:
  • wydawcy tytułów prasowych,
  • publiczni oraz komercyjni nadawcy telewizyjni i radiowi,
  • producenci nagrań telewizyjnych, którzy swoim produktom zapewnią antenową emisję,
  • producenci filmowi, którzy swoim produktom zapewnią projekcję w kinach na terenie całego kraju.

 • partnerzy społeczni i gospodarczy w rozumieniu art. 5 pkt 7 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, w tym:
  •  organizacje pozarządowe,
  •  organizacje pracodawców,
  •  izby gospodarcze,
  •  organizacje związkowe,
  •  samorządy zawodowe.

Z udziału w konkursie są wyłączone:

 • osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej,
 • firmy doradcze lub konsultingowe, świadczące usługi doradcze dotyczące Funduszy Europejskich.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA UDZIELANEGO PRZEZ MRR
Na realizację działań informacyjno-promocyjnych przewidziano dotacje w wysokości:

 • minimalnie – 75 000 PLN,
 • w linii tematycznej „Projekty medialne”:
  • dla projektów polegających na emisji audycji telewizyjnych – do 750 000 PLN,
  • dla projektów polegających na emisji audycji radiowych – do 500 000 PLN,
  • dla projektów polegających na publikacji serii artykułów prasowych – do 350 000 PLN,
 • w linii tematycznej „Projekty edukacyjne” – do 200 000 PLN,
 • w linii tematycznej „Akcje informacyjne dla młodzieży i studentów” – do 120 000 PLN,
 • Wymagany minimalny wkład własny wnioskodawcy wynosi 20 proc. kosztów kwalifikowanych wnioskowanego projektu.

TERMINY, LICZBA PROJEKTÓW
Formularze wniosków o przyznanie dotacji wraz z załącznikami można składać do 8 marca 2010 roku (włącznie). Za datę wpływu wniosku uznawana jest data jego wpłynięcia do Kancelarii Głównej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.  UWAGA:  Kancelaria przyjmuje wnioski codziennie do godz. 16.00.

Projekty muszą zostać zrealizowane w okresie od 15 kwietnia do 10 grudnia 2010 roku. Do konkursu można zgłosić dowolną liczbę projektów, przy czym jeden wnioskodawca może otrzymać dotację na realizację tylko jednego projektu.

OCENA WNIOSKÓW
Przy wyborze projektów Komisja weźmie pod uwagę:

 • zgodność projektu z celami konkursu i założeniami „Strategii Komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013”,
 • doświadczenie i potencjał wykonawcy,
 • treść złożonego wniosku (pomysł na projekt),
 • sposób przygotowania oferty, tj. jej szczegółowość oraz opis umożliwiający dokonanie oceny,
 • adekwatność doboru metod i narzędzi dotarcia do grupy docelowej,
 • wysokość wkładu własnego wnioskodawcy,
 • oddziaływanie projektu,
 • komplementarność projektu z założeniami ww. Strategii komunikacji oraz działaniami informacyjno-promocyjnymi prowadzonymi przez instytucje odpowiedzialne za wdrażanie Narodowej Strategii Spójności.

UWAGA: Szczegółowe zasady ubiegania się o dotacje w konkursie określa zamieszczony poniżej Regulamin Konkursu.

INFORMACJE DODATKOWE
Dodatkowe pytania dotyczące konkursu można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres: konkurs@mrr.gov.pl (odpowiedzi na pytania mailowe będą publikowane sukcesywnie na stronie www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl  w zakładce Działania promocyjne/konkursy).

PRZECZYTAJ:
Konkurs dotacji na przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych dotyczących Funduszy Europejskich – odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania [FAQ] (ostatnia aktualizacja: 5 marca 2010 r.)

Pobierz pliki:

Strategia Komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013 

Kosztorys - wzór  
Działania informacyjne i promocyjne na temat Narodowej Strategii Spójności (224 KB)

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska