Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

31-03-2011

Konkurs Dotacji - edycja 2011

15 marca 2011 r. Komisja konkursowa zakończyła ocenę projektów zgłoszonych w ramach „Konkursu dotacji na promocję Funduszy Europejskich”. Spośród 95 przyjętych wniosków, komisja wyłoniła 22 najlepsze, które najpełniej realizują cele konkursu i w związku z tym otrzymają dofinansowanie w formie dotacji.

Wybrane projekty prezentują szeroki wachlarz działań informacyjno-promocyjnych dotyczących Funduszy Europejskich w Polsce, skierowanych do beneficjentów, potencjalnych beneficjentów oraz ogółu społeczeństwa.

Zwycięzcami konkursu zostali:

 

Nazwa wnioskodawcy

Nazwa projektu

Kwota dotacji
(w zł)

Projekty telewizyjne

TVP Oddział w Kielcach

Uniejów Europejski

478 100,00

 

FX/2 Mirosław Basaj

Produkcja modułów tematycznych do „Kawy czy herbaty” (TVP1) pod roboczym tytułem „Polska Europejska”, poświęconych innowacyjnym projektom finansowanym w ramach FE

359 580,00

 

TVP Oddział w Krakowie

Twój Fundusz, Twoja Szansa II

499 947,42

 

TVP Agencja Produkcji Telewizyjnej

Projekt: Europa

508 777,00

 

POLTEL media.pl Mariusz i Michał Sikorscy

Szczęśliwa 13

305 000,00

 

Projekty radiowe

 

ZET Premium Sp. z o.o.

Program na Sukces

338 577,10

 

Radio Muzyka Fakty Sp. z o.o.

Giełda Funduszy Europejskich

353 255,33

 

Radio PiN S.A.

Pin do Sukcesu

113 547,00

 

Eurozet Sp. z o.o.

Fundusze Europejskie na Planecie

239 240,00

 

Projekty prasowe

 

Pracodawcy RP

Eksport – kierunek sukcesu

240 164,95

 

Polskapresse Sp. z o.o.

Wszystko, co chcecie wiedzieć o Funduszach Europejskich, a boicie się zapytać

239 745,00

 

INFOR Biznes Sp. z o.o.

Fundusze Europejskie – od umowy do dotacji

312 597,50

 

Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o.

Badania i Rozwój z Funduszami

286 820,00

 

Edipresse Polska S.A.

“Przepis na Europę”. Cykl artykułów na łamach dwutygodnika "Przyjaciółka" i prezentacje w dwutygodniku "Viva!"

313 275,00

 

Wydawnictwo Kurii Metropolitalnej „Gość Niedzielny”

Z Funduszami Europejskimi na „ty”

230 400,00

 

Polskapresse Sp. z o.o.  Prasa Śląska

EUgeniusz wie najlepiej

200 637,00

 

Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o.

Wygrywaj z Funduszami Europejskimi

300 000,00

 

Wydawnictwo Przekrój Sp. z o.o.

50 Przekroju – otwieramy projekty zrealizowane za fundusze UE

220 000,00

 

Sieci tematyczne

 

Fundacja ProRegio

Sieć tematyczna - Fundusze Europejskie dla nauki

104 970,00

 

Polska Agencja Prasowa S.A.

Link do Europy. Samorządowa sieć tematyczna: Euro i co dalej? Profilowane Forum Serwisu Samorządowego PAP, Notowania Dobrych Praktyk, prezentacja najlepszych rozwiązań w Samorządowym Poradniku Europejskim PAP

105 750,00

 

Projekty internetowe dla młodzieży

 

Fundacja THINK!

Fundusze dla Polski 2 - Blogowa Mapa Przemian

99 996,00

 

Fundacja Widzialni

Interaktywna gra  on – line UNIBIZNES

98 800,00


Pełne opisy zwycięskich projektów zostaną zamieszczone na naszych stronach w ciągu kilku najbliższych dni (w zakładce Działania promocyjne).

Łączna kwota dotacji przyznanych w konkursie wynosi 5 949 179,30 złotych, co znacznie przekracza pierwotną pulę środków przewidzianych na realizację konkursu (wynosiła 4 mln złotych). Wynika to głównie z faktu, że do konkursu zgłoszono nadspodziewanie dużo dobrej jakości projektów mediowych, zapewniających atrakcyjne formy i zasięg działań informacyjno-promocyjnych na temat Funduszy Europejskich. Dofinansowaniu tak dużej liczby projektów sprzyjała także postawa wnioskodawców, którzy zgodnie z prośbami i sugestiami Komisji konkursowej zdecydowali się zrealizować swoje projekty przy niższym poziomie dofinansowania, niż pierwotnie zakładali.

Równocześnie doceniając wkład czasu i pracy, który Wnioskodawcy poświęcili na przygotowanie wymaganych dokumentów, pragniemy podziękować za uczestnictwo w konkursie oraz zaprosić do udziału w kolejnych edycjach konkursów dotacji na promocję Funduszy Europejskich, organizowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Ponadto informujemy, że pełna lista projektów, które nie uzyskały dofinansowania wraz z przyznaną punktacją zostanie opublikowana w terminie 21 - 25 marca 2011 r. na stronie internetowej konkursu dotacji.

Zwycięzcom gratulujemy!


WYNIKI OCENY FORMALNEJ 

Do Konkursu Dotacji zgłoszono ogółem 95 wniosków. Spośród nich, z powodu niespełnienia kryteriów formalnych, wykluczone zostały poniższe wnioski:
     

Lp

Nazwa projektu

Uzasadnienie odrzucenia wniosku

1.

Stacja: Fundusze

Wysokość wnioskowanej dotacji nie mieści się w progach określonych w pkt 5.3 i 5.4 Regulaminu konkursu (wnioskowana kwota dotacji jest na niska).

2.

Fundusze Europejskie Motorem Rozwoju Małych Ojczyzn w Polsce

Wniosek wpłynął po terminie określonym w pkt 9.2.2 Regulaminu konkursu (zgodnie z 9.2.3. Regulaminu).

 

 

UWAGA: Informujemy, że Regulamin Konkursu nie przewiduje procedury odwoławczej od decyzji komisji konkursowej, w związku z powyższym zamieszczona lista wniosków odrzuconych pod względem formalnym jest ostateczna.

OCENA MERYTORYCZNA I BUDŻETOWA WNIOSKÓW

Wszystkie wnioski, które poprawnie przeszły ocenę formalną zostały skierowane do oceny merytorycznej. Była ona prowadzona przez przynajmniej dwóch niezależnych członków komisji konkursowej (w tym ekspertów zewnętrznych). Następnie najwyżej ocenione wnioski zostały skierowane do oceny budżetowej.

Obecnie trwają posiedzenia Komisji konkursowej, na których jest prowadzona dyskusja nad najwyżej ocenionymi projektami. W celu wyłonienia najlepszych projektów Komisja bierze pod uwagę:

 • wyniki oceny merytorycznej,
 • wyniki oceny budżetowej,
 • komplementarność projektu z działaniami informacyjno-promocyjnymi realizowanymi przez instytucje zaangażowane w realizację Narodowej Strategii Spójności,
 • spójność projektu z założeniami „Strategii Komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013”,
 • atrakcyjność projektu (pomysł na projekt),
 • efektywność działań realizowanych w projekcie.

Pobierz plik:
Lista projektów, które nie uzykały dofinansowania (47 KB)


  
Ogłaszamy kolejną edycję „Konkursu dotacji na promocję Funduszy Europejskich”, którego celem jest wyłonienie i wsparcie finansowe najlepszych projektów promujących i upowszechniających efekty i korzyści płynące z wykorzystywania środków unijnych. Do wykorzystania przez dotacjobiorców są 4 mln zł.

LINIE TEMATYCZNE
W konkursie można realizować projekty w następujących liniach tematycznych:

Linia I - projekty mediowe, w trzech podkategoriach:

a) Audycje telewizyjne;
b) Audycje radiowe;
c) Publikacje prasowe;

Linia II – sieci tematyczne 

Linia III – projekty interaktywne dla młodzieży

UCZESTNICY KONKURSU:
O dotację mogą ubiegać się wyłącznie:

 • podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą lub statutową jako:
  • wydawcy tytułów prasowych,
  • publiczni oraz komercyjni nadawcy telewizyjni i radiowi,
  • producenci nagrań telewizyjnych i radiowych, którzy swoim produktom zapewnią antenową emisję,
  • producenci filmowi, którzy swoim produktom zapewnią projekcję w kinach na terenie całego kraju,
 • partnerzy społeczni i gospodarczy w rozumieniu art. 5 pkt 7 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, w tym:
  • organizacje pozarządowe,
  • organizacje pracodawców,
  • izby gospodarcze,
  • organizacje związkowe,
  • samorządy zawodowe.

Z udziału w konkursie są wyłączone:

 • osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej,
 • firmy doradcze lub konsultingowe, świadczące usługi doradcze w zakresie Funduszy Europejskich.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA UDZIELANEGO PRZEZ MRR
Na realizację działań informacyjno-promocyjnych przewidziano dotacje w wysokości:

 • w linii tematycznej „Projekty mediowe”:
  • dla projektów telewizyjnych – do 750 000 PLN
  • dla projektów radiowych – do 400 000 PLN
  • dla projektów prasowych – do 350 000 PLN
 • w linii tematycznej „Sieci tematyczne” – do 200 000 PLN
 • w linii tematycznej „Projekty interaktywne dla młodzieży” – do 100 000 PLN

Minimalna wysokość dofinansowania projektu – 25 000 PLN

Wymagany minimalny wkład własny wnioskodawcy wynosi 20 proc. kosztów kwalifikowanych wnioskowanego projektu.

TERMINY, LICZBA PROJEKTÓW
Formularze wniosków o przyznanie dotacji wraz z załącznikami można składać do 19 stycznia 2011 roku (za datę wpływu wniosku uznawana jest data jego wpłynięcia do Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego).

Projekty muszą zostać zrealizowane w okresie od 15 marca do 10 grudnia 2011 roku.

Do konkursu można zgłosić dowolną liczbę projektów, przy czym jeden wnioskodawca może otrzymać dotację na realizację tylko jednego projektu (z wyłączeniem podmiotów mediowych o strukturze sieciowej lub korporacyjnej. W ich przypadku poszczególne tytuły lub anteny mogą być traktowane rozdzielnie przy aplikowaniu o dotację).

SPOTKANIE INFORMACYJNE

21 grudnia 2010 r. w siedzibie MRR odbyło się spotkanie informacyjne, na którym szczegółowo omówiono zakres i tematykę projektów, jakie mogą uzyskać dofinansowanie w konkursie oraz kwestie techniczne związane z opracowaniem wniosku i późniejszą realizacją dofinansowanego projektu.

Poniżej zestawienie odpowiedzi na pytania zadane podczas spotkania informacyjnego.

PRZECZYTAJ:
Konkurs dotacji na przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych dotyczących Funduszy Europejskich – odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania [FAQ]
 (ostatnia aktualizacja 18 stycznia 2011 r.) (113 KB)

OCENA WNIOSKÓW
Przy wyborze projektów Komisja weźmie pod uwagę:

 • zgodność projektu z celami konkursu i założeniami wynikającymi ze Strategii komunikacji Funduszy Europejskich,
 • doświadczenie i potencjał Wnioskodawcy, w szczególności merytoryczne przygotowanie do komunikowania Funduszy Europejskich,
 • treść złożonego wniosku (pomysł na projekt),
 • sposób przygotowania oferty, tj. jej szczegółowość oraz precyzyjny opis umożliwiający dokonanie oceny,
 • adekwatność doboru metod i narzędzi dotarcia do grupy docelowej,
 • rezultaty projektu (w tym m.in. zasięg projektu),
 • komplementarność projektu z działaniami informacyjno-promocyjnymi prowadzonymi przez instytucje odpowiedzialne za wdrażanie Narodowej Strategii Spójności.

 UWAGA: Szczegółowe zasady ubiegania się o dotacje w konkursie określa Regulamin Konkursu (204 KB) .

INFORMACJE DODATKOWE
Dodatkowe pytania dotyczące konkursu można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres: konkurs@mrr.gov.pl (odpowiedzi na pytania mailowe będą publikowane sukcesywnie na stronie www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl w zakładce Działania promocyjne/Konkursy/Konkurs dotacji).

Pliki do pobrania:
Regulamin Konkursu (204 KB) 
Zał. Nr 1 Formularz wniosku o przyznanie dotacji (oddzielny dla każdej linii tematycznej) (5,60 MB) 
Zał. Nr 1 Formularz wniosku o przyznanie dotacji (oddzielny dla każdej linii tematycznej) - wersja zip (9,8 MB)  
Zał. Nr 2 Karta Oceny Projektów (87,8 KB) 
Zał. Nr 3 Wzór umowy dotacyjnej (114 KB) 
Zał. Nr 4 Wzór harmonogramu działań i płatności (67,6 KB) 
Zał. Nr 5 Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego (85,4 KB)
Zał. Nr 6 Wzór Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej (79,5 KB) 
Zał. Nr 7 Wzór wizualizacji projektu (303 KB) 

Działania informacyjne i promocyjne na temat Narodowej Strategii Spójności, prowadzone przez MRR (248 KB) 
Strategia Komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013 (1,5 MB)
Propozycja szczegółowego kosztorysu projektu (48 KB) 

Propozycja kosztorysu producenckiego dla projektów telewizyjnych (308 KB) 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska