Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


08-01-2014

O konsultacjach

Od 26 sierpnia do 25 września 2013 r. trwały konsultacje społeczne projektu Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020).  Ich celem było zebranie opinii i uwag na temat kierunków wsparcia proponowanych w ramach POIiŚ 2014-2020.

W terminie 16 października - 7 listopada 2013 r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne projektu Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Programu.

Głównym celem POIiŚ 2014-2020 będzie wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej. Zaproponowany cel główny wynika z jednego z priorytetów strategii Europa 2020, którym jest zrównoważony rozwój, rozumiany jako wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów, przez co sprzyjającej środowisku i jednocześnie bardziej konkurencyjnej ekonomicznie.

Zakres wsparcia w ramach POIiŚ 2014-2020 wpisuje się w następujące cele tematyczne, wymienione w projekcie rozporządzenia ramowego:

  • wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach;
  • promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem;
  • ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów, w tym także ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego;
  • promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych;
  • wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem (w ograniczonym zakresie).

Beneficjenci

Najważniejszymi beneficjentami POIiŚ 2014-2020 będą podmioty publiczne (w tym jednostki samorządu terytorialnego) oraz podmioty prywatne (w szczególności duże przedsiębiorstwa). Do udziału w konsultacjach społecznych zapraszani byli wszyscy zainteresowani, w szczególności przedstawiciele jednostek samorządów terytorialnych, partnerzy społeczno-gospodarczy, przedstawiciele administracji rządowej oraz organizacji pozarządowych. Po zakończeniu konsultacji wszystkie uwagi zgłoszone w czasie ich trwania zostaną rozpatrzone i wzięte pod uwagę w trakcie prac nad ostateczną wersją POIiŚ 2014-2020.


Konferencje konsultacyjne

W ramach konsultacji społecznych odbyły się 4 konferencje:

  • 28 sierpnia w Warszawie – Hotel Sound Garden, ul. Żwirki i Wigury 18;
  • 18 września w Poznaniu – Hotel Mercury, ul. Roosvelta 20;
  • 4 października w Krakowie – spotkanie podsumowujące konsultacje społeczne; hotel Galaxy, ul. Gęsia 22a;
  • 21 października w Łodzi - spotkanie dedykowane strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko dla projektu POIiŚ 2014-2020 (SEA); Hotel DoubleTree by Hilton Łodź, ul. Łąkowa 29.

 


 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska