Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


30-12-2014

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Priorytetu IV Pomoc Techniczna Programu Polska Cyfrowa 2014-2020

Informacja o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Priorytetu IV Pomoc Techniczna Programu Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (POPC).

W przypadku działań Priorytetu IV nabór wniosków o dofinansowanie w Programie Polska Cyfrowa odbywa się na bieżąco.


Miejsce i sposób składania wniosków

 
Beneficjent składa wniosek o dofinansowanie za pomocą systemu SL 2014-PT. W przypadku gdy z powodów technicznych przesłanie wniosku o dofinansowanie za pośrednictwem SL 2014-PT nie jest możliwe, beneficjent składa wniosek o dofinansowanie pisemnie i na nośniku elektronicznym na adres:

Departament Rozwoju Cyfrowego w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju,
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
.

 


Kto może składać wnioski?

 
O dofinansowanie w ramach Priorytetu IV Programu Polska Cyfrowa mogą ubiegać się beneficjenci wymienieni w ramach konkretnych działań/poddziałań w Szczegółowym opisie osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  tj.:

  • Instytucja Zarządzająca POPC,
  • Instytucja Pośrednicząca POPC,
  • Instytucja wspierająca wdrażanie POPC,
  • Instytucja o charakterze specjalistycznym.


Na co można otrzymać dofinansowanie?
 

W ramach naboru mogą być składane wnioski o dofinansowanie na wsparcie instytucji systemu wdrażania POPC.

Szczegóły w zakresie wsparcia oraz lista uprawnionych do składania beneficjentów  zostały dokładnie określone w Szczegółowym opisie osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w części Oś priorytetowa IV Pomoc techniczna.


Kryteria wyboru projektów

Kryteria formalne dla Priorytetu IV Pomoc Techniczna Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (140 KB)
Kryteria merytoryczne dla Priorytetu IV Pomoc Techniczna Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (209 KB)
Metodyka wyboru projektów w Priorytecie IV Pomoc Techniczna Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (219 KB)
 

Niezbędne dokumenty

Wzór wniosku o dofinansowanie Plik w formacie DOC otwiera się w nowym oknie (895 KB)
Wzór decyzji o dofinansowaniu Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (118 KB)
Wzór porozumienia o dofinansowanie Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (138 KB)

 


 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska