Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


20-02-2009

Ogłoszono nabór wniosków w ramach VI Priorytetu Programu Województwa Podkarpackiego

Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił nabór wniosków w ramach VI Priorytetu Turystyka i kultura  Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego.

Szacunkowa kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi - 74 724 534,27 zł.

Wnioski o dofinansowanie można składać do 19 marca 2009 r.

O dofinansowanie w ramach tego konkursu można starać się na projekty dotyczące:

 • obiektów infrastruktury turystycznej, w tym m.in. szlaków, tras turystycznych, wyciągów narciarskich, przystani wodnych, kąpielisk i innych form infrastruktury służącej rozwojowi turystyki wraz z infrastrukturą sanitarną, gastronomiczną, noclegową, informacyjną,
 • obiektów służących udostępnianiu dla turystów atrakcji turystycznych, w tym ciągów komunikacyjnych, parkingów, punktów widokowych, zadaszeń, itp., wraz z infrastrukturą sanitarną, gastronomiczną, noclegową, informacyjną,
 • punktów informacji turystycznej, kampanii reklamowych i innych działań informacyjnych i promocyjnych,
 • architektury zdrojowej, parków zdrojowych, pijalni wód, domów zdrojowych oraz promocji produktu uzdrowiskowego,
 • rewaloryzacji, konserwacji, renowacji, restauracji oraz zachowania obiektów dziedzictwa kulturowego wraz z otoczeniem, a także ich adaptacji na cele kulturalne lub turystyczne,
 • konserwacji zabytkowych muzealiów, starodruków, zabytkowych archiwaliów, księgozbiorów oraz innych zabytków ruchomych,
 • infrastruktury służącej udostępnianiu obiektów dziedzictwa kulturowego, w tym ciągów komunikacyjnych, parkingów, itp.
 • instytucji kultury wraz z otoczeniem, w tym teatrów, bibliotek, ognisk artystycznych, muzeów, domów kultury, galerii sztuki,
 • monitoringu i zabezpieczenia obiektów infrastruktury turystycznej, dziedzictwa kulturowego oraz instytucji kultury wraz z otoczeniem na wypadek zagrożeń,
 • tworzenia systemów informacji kulturalnej, informacji dotyczącej obiektów dziedzictwa kulturowego oraz rozwoju i modernizacji publicznej infrastruktury informacyjnej (np. centra i punkty informacji kulturalnej),
 • wyposażenia służącego prowadzeniu działalności kulturalnej w obiektach będących celem projektu (wyłącznie jako jeden z elementów projektu),
 • organizacji imprez kulturalnych o znaczeniu regionalnym, np. festiwali, targów (wyłącznie jako element przedsięwzięć infrastrukturalnych),
 • przygotowania i realizacji programów rozwoju i promocji lokalnych lub regionalnych produktów turystyki kulturowej i przyrodniczej (wyłącznie jako element przedsięwzięć infrastrukturalnych),
 • przystosowania obiektów turystycznych i dziedzictwa kulturowego oraz instytucji kultury do potrzeb osób niepełnosprawnych (tylko jako element większego projektu),
 • tworzenia i rozwoju systemów oznakowania obszarów i obiektów atrakcyjnych kulturowo (tylko jako element większego projektu),
 • \cyfrowej archiwizacji zasobów instytucji kultury.

O dofinansowanie mogą ubiegać się :

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
 • parki narodowe i krajobrazowe,
 • partnerzy społeczni i gospodarczy,
 • organizacje pozarządowe,
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 • instytucje kultury,
 • przedsiębiorcy (dotyczy wyłącznie Agencji Rozwoju Przemysłu),
 • zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia (dotyczy wyłącznie zakładów lecznictwa uzdrowiskowego),
 • Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne.

Więcej ilnformacji na teamt naboru wniosków na stonie Wrota Podkarpackie  

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2018

NSS Unia Europejska