Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


02-12-2011

Rozpoczęto nabór wniosków w ramach Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Programu Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim

W terminie od 18 listopada 2011 r. do 16 grudnia 2011 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów z komponentem ponadnarodowym do konkursu zamkniętego nr 1/POKL/7/E.1.1/11 w ramach Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Programu Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim.

 Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Programu Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim

- projekty z komponentem ponadnarodowym

Informacja o naborze
Termin składania wniosków:

Wnioski będą przyjmowane

od 18 listopada 2011 r.
do 16 grudnia 2011 r.

w godzinach od 7.30 do 15.30

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Harmonogram konkursu dostępny na stronie internetowej www.efs.wup.poznan.pl Odsyłacz

Miejsce składania wniosków:

W siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu,
ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań,
budynek C – sekretariat Funduszy Unii Europejskiej

Sposób składania wniosków:

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać
kurierem, pocztą lub osobiście w godzinach pracy Urzędu.

Decyduje data wpływu wniosku do Instytucji Organizującej Konkurs (IOK).

Na co i kto może składać wnioski 

Kto może składać wnioski: 

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów podlegających wykluczeniu na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Na co można otrzymać dofinansowanie:
  1. Rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej (w tym np. środowiskowej pracy socjalnej, centrów aktywizacji lokalnej, animacji lokalnej, streetworkingu, coachingu, treningu pracy),
  2. Rozwój usług społecznych przezwyciężających indywidualne bariery w integracji społecznej w tym w powrocie na rynek pracy,
  3. Wsparcie tworzenia i działalności środowiskowych instytucji aktywizujących osoby niepełnosprawne w tym zaburzone psychicznie,
  4. Wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji społecznej młodzieży (świetlice środowiskowe w tym z programem socjoterapeutycznym, kluby środowiskowe) połączonych z realizacją działań w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej.
Kryteria wyboru projektów:

Określone w pkt. VI Dokumentacji konkursowej dla konkursu zamkniętego nr 1/POKL/7/E.1.1/11. 

Finanse
Procent dofinansowania projektu:

Poziom dofinansowania projektów wynosi 100 proc.* wydatków kwalifikowanych

* nie dotyczy projektów w ramach których realizowane są działania objęte pomocą publiczną.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu:

W ramach konkursu nie określono maksymalnej kwoty dofinansowania projektu

Minimalna wartość projektu:

50 000,00 zł

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

Na realizację projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu dostępna jest kwota 4 000 000,00 zł

Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku o dofinansowanie:

Do pobrania ze strony internetowej WUP w Poznaniu www.efs.wup.poznan.pl Odsyłacz
zakładka Menu/Konkursy/Nabór projektów/Konkurs zamknięty nr 1/POKL/7/E.1.1/11

Wzór umowy o dofinansowanie:  

Do pobrania ze strony internetowej WUP w Poznaniu www.efs.wup.poznan.pl Odsyłacz,
zakładka Menu/Konkursy/Nabór projektów/Konkurs zamknięty nr 1/POKL/7/E.1.1/11

Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

Określone w pkt. 6.7 Dokumentacji konkursowej dla konkursu zamkniętego nr 1/POKL/7/E.1.1/11

Ważne informacje:  

Dokumentacja konkursowa jest dostępna:

w Punkcie Informacyjnym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu,
ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek A

oraz

na stronie internetowej www.efs.wup.poznan.pl Odsyłacz

Linki:

www.efs.wup.poznan.pl Odsyłacz

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2018

NSS Unia Europejska