Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


02-04-2012

Rozpoczęto nabór wniosków o dofinansowanie projektów do konkursu otwartego w ramach Podziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, Programu Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim

W terminie od 30.03.2012 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przyjmuje, w trybie konkursu otwartego nr PO KL/8.1.1/1/12, wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Podziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, Programu Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim.

Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, Program Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim

Informacja o naborze
Termin składania wniosków:
 

Wnioski będą przyjmowane
od dnia 30.03.2012 r.
w godzinach od 7.30 do 15.30

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 

Harmonogram konkursu dostępny na stronie internetowej www.efs.wup.poznan.pl Strona otwiera się w nowym oknie

Miejsce składania wniosków: 

W siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań,
budynek C – sekretariat Funduszy Unii Europejskiej

Sposób składania wniosków: 

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać kurierem, pocztą lub osobiście w godzinach pracy Urzędu.

Decyduje data wpływu wniosku do Instytucji Pośredniczącej.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski:

O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), które jednocześnie spełniają kryteria określone w punktach 4.1.1, 4.2.1 i 4.3.1 dokumentacji konkursowej, zgodnie z zapisem Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty podlegające wykluczeniu
z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Dopuszcza się możliwość występowania o dofinansowanie projektu i jego realizację przez jednostkę organizacyjną samorządu terytorialnego nieposiadającą osobowości prawnej, która zawsze działa w imieniu i na rzecz jednostki samorządu terytorialnego na podstawie stosownego pełnomocnictwa. Jednostki organizacyjne JST nieposiadające osobowości prawnej, podając nazwę projektodawcy we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, powinny wpisać nazwę jednostki samorządu terytorialnego (np.: gmina, powiat) / (łamaną przez) nazwę jednostki budżetowej, faktycznie realizującej projekt. W pozostałych częściach wniosku należy posługiwać się danymi jednostki budżetowej.

Na co można otrzymać dofinansowanie:
  • ogólne i specjalistyczne szkolenia i/lub doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) w zakresie zgodnym ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw i formie odpowiadającej możliwościom organizacyjno – technicznym przedsiębiorstwa;
  • doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), w tym dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
Kryteria wyboru projektów:

Określone w pkt. IV Dokumentacji konkursowej dla konkursu otwartego nr PO KL/8.1.1/1/12

Finanse
Procent dofinansowania projektu:

Poziom dofinansowania projektów wynosi 100% wydatków kwalifikowalnych

  • nie dotyczy projektów w ramach których realizowane są działania objęte pomocą publiczną
Maksymalna kwota dofinansowania projektu:

5 000 000,00 zł

Minimalna wartość projektu:

Minimalna wartość projektu wynosi 50 000,00 zł

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

Na realizację projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu dostępna jest kwota:

102 305 815,45 zł

Alokacja obejmuje wyodrębnioną pulę środków w wysokości 10 000 000,00 zł na projekty  na rzecz zrównoważonego rozwoju i zielonych miejsc pracy.

Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku o dofinansowanie: 

Do pobrania ze strony internetowej WUP w Poznaniu
www.efs.wup.poznan.pl
Strona otwiera się w nowym oknie, zakładka Menu/Konkursy/Nabór projektów

Wzór umowy o dofinansowanie:  

Do pobrania ze strony internetowej WUP w Poznaniu
www.efs.wup.poznan.pl Strona otwiera się w nowym oknie, zakładka Menu/Konkursy/Nabór projektów

Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

Określone w pkt. 4.6 Dokumentacji konkursowej dla konkursu otwartego nr PO KL/8.1.1/1/12

Ważne informacje:

Dokumentacja dotycząca naboru jest dostępna
w
Punkcie Informacyjnym
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu,
ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek A
oraz
na stronie internetowej www.efs.wup.poznan.pl Strona otwiera się w nowym oknie

Linki:   

www.efs.wup.poznan.pl Strona otwiera się w nowym oknie

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2018

NSS Unia Europejska