Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


21-05-2013

Trwa nabór wniosków w ramach Poddziałania 6.2 Programu Kapitał Ludzki

Od  20 maja 2013 r. do 24 czerwca 2013 r. Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Programu Kapitał Ludzki.

Poddziałanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia,
Program Kapitał Ludzki

Informacja o naborze
Termin składania wniosków:  
 

od 20 maja 2013 r. do 24 czerwca 2013 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

do 20 sierpnia 2013 r.

Miejsce składania wniosków: 

poniedziałek - piątek w godz. 7.45 -15.45

na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego,
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego,
ul. Augustyńskiego 2,
80-819 Gdańsk
lub
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego,
Kancelaria Ogólna,
ul. Okopowa 21/27,
80-810 Gdańsk.

Sposób składania wniosków:  osobiście, kurierem lub pocztą.
Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski: 

Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). W tym powiatowe urzędy pracy - w zakresie zgodnym z przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) – w odniesieniu do kwot, stawek, form wsparcia (usługi i instrumenty rynku pracy) oraz grupy docelowej (osoby bezrobotne zarejestrowane we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy).

O dofinansowanie mogą ubiegać się ww. podmioty, które spełniają kryteria określone w Szczegółowym Opisie Priorytetów w ramach POKL oraz dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009  roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).

Na co można otrzymać dofinansowanie:

Dofinansowanie będą mogły uzyskać następujące typy projektów:

Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (w tym na założenie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) obejmujące:

 1. doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej.
 2. przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (w tym w formie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej – o ile wszyscy członkowie są osobami, które rozpoczęły prowadzenie działalności w wyniku uczestnictwa w projekcie), do wysokości 40 tys. zł na osobę (lub 20 tys. zł na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej); Beneficjent ma obowiązek monitorowania prawidłowości wydatkowania środków na rozwój przedsiębiorczości przyznanych uczestnikowi projektu w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania działalności gospodarczej. Uczestnik projektu, który otrzymał środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości (w tym na założenie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) ma obowiązek dokonania zwrotu otrzymanych środków wraz z należnymi odsetkami, jeżeli prowadził działalność gospodarczą lub był członkiem spółdzielni lub spółdzielni socjalnej przez okres krótszy niż 12 miesięcy lub gdy z winy uczestnika projektu zostały naruszone inne warunki umowy, w tym  zwłaszcza dotyczące przeznaczenia tych środków. 
 3. wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6/do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, obejmujące:
 • finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie do wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego i/lub
 • szkolenia i doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu);

  Podstawowe wsparcie pomostowe przyznawane jest na wniosek uczestnika projektu składany do beneficjenta oraz wypłacane przez okres do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego. W uzasadnionych przypadkach oraz na wniosek uczestnika projektu składany do beneficjenta dopuszczalne jest  przedłużenie wypłaty wsparcia pomostowego do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego. Beneficjent może w uzasadnionych przypadkach wyrazić zgodę na pokrycie wydatków ponoszonych przez uczestnika projektu w okresie od dnia rejestracji działalności do dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego.
Kryteria wyboru projektów:
 1. Kryteria ogólne – formalne, merytoryczne i horyzontalne.
 2. Kryteria szczegółowe – dostępu i strategiczne.
Finanse
Procent dofinansowania projektu:

100 proc. 

w tym wsparcie finansowe EFS: 85 proc.
w tym wsparcie finansowe krajowe: 15 proc.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu: nie została ustalona
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:   33 590 400 zł
Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku o dofinansowanie:  Załącznik nr 10.5 i 10.5a do dokumentacji konkursowej Link prowadzi do serwisu zewnętrznego 


Wzór umowy o dofinansowanie:   Załącznik nr 10.1 do dokumentacji konkursowej Link prowadzi do serwisu zewnętrznego 

Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie, którego projekt został negatywnie oceniony, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji w tej sprawie może złożyć pisemny protest do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Ważne informacje:   

Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego pod numerem telefonu:
 
58 32 68 221, fax: 58 326 81 93

e-mail: defs@pomorskie.eu

lub
Regionalnych Ośrodkach Europejskiego Funduszu Społecznego:

 1. w Gdańsku:
  Regionalne Centrum Informacji i Wspierania Organizacji Pozarządowych, Aleja Grunwaldzka 5, 80-236 Gdańsk, tel. (58) 340 12 12, info_gdansk@roefs.pl, strona Regionalnego Ośrodka EFS Link prowadzi do serwisu zewnętrznego;
  dla powiatów: m. Gdańsk, m. Gdynia, m. Sopot, sztumskiego, kwidzyńskiego, nowodworskiego, malborskiego, tczewskiego, gdańskiego, starogardzkiego;
 2. w Słupsku:
  Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Obrońców Wybrzeża 2, 76-200 Słupsk, tel. (59) 847 55 99, info_slupsk@roefs.pl, strona Regionalnego Ośrodka EFS Link prowadzi do serwisu zewnętrznego;
  dla powiatów: bytowskiego, lęborskiego, puckiego, wejherowskiego, słupskiego m. Słupska;
 3. w Chojnicach:
  Stowarzyszenie "Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno",
  ul. Gimnazjalna 1, 89-600 Chojnice, tel. (52) 565 17 29, info_chojnice@roEFS.pl, strona Regionalnego Ośrodka EFS Link prowadzi do serwisu zewnętrznego; dla powiatów: człuchowskiego, chojnickiego, kościerskiego, kartuskiego.
Linki:   Strona Urzędu Marszałkowskiego Link prowadzi do serwisu zewnętrznego 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2018

NSS Unia Europejska