Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


28-11-2011

Znamy termin naboru wniosków o dofinansowanie projektów z komponentem ponadnarodowym w ramach Poddziałania 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności, Programu Kapitał Ludzki w województwie lubelskim

Od 1 do 30 grudnia 2011 r. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego prowadzi nabór wniosków do konkursu zamkniętego nr 6/POKL/8.1.3/PWP/2011 o dofinansowanie projektów z komponentem ponadnarodowym, zaplanowanym do realizacji na etapie opracowania wniosku, w ramach Poddziałania 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności, Programu Kapitał Ludzki w województwie lubelskim.

 Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności, Programu Kapitał Ludzki w województwie lubelskim

Informacja o naborze
Termin składania wniosków:  
 

Od 1 do 30 grudnia 2011 r.
Wnioski będą przyjmowane od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.30 do 15.30.

Miejsce składania wniosków:

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego,
Punkt Informacyjny i Naboru Wniosków, 
ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin, pokój nr 1.

Sposób składania wniosków:

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać
osobiście, kurierem lub pocztą.

W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do Instytucji Organizującej Konkurs.
Projektodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danego konkursu.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski:

O dofinansowanie mogą występować partnerzy społeczni (związki pracodawców* i związki zawodowe**).

O dofinansowanie mogą występować ww. podmioty, które spełnią kryteria określone w Dokumentacji Konkursowej z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

* W rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr 55, poz. 235, z późn. zm.)
** W rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854, z późn. zm.)

Na co można otrzymać dofinansowanie:

W ramach ogłoszonego konkursu mogą być realizowane projekty z komponentem ponadnarodowym zaplanowanym do realizacji na etapie opracowania wniosku o dofinansowanie w ramach Poddziałania 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności obejmujące następujące typy projektów:

 1. inicjatywy podejmowane na poziomie lokalnym i regionalnym przez związki pracodawców i związki zawodowe, mające na celu zwiększanie zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorców, w szczególności w zakresie:
  - organizacji pracy,
  - form świadczenia pracy,
  - promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
  - godzenia życia zawodowego i prywatnego;
 2. promowanie społecznej odpowiedzialności przeds.ębiorstw, w szczególności w odniesieniu do lokalnego rynku pracy, warunków pracy pracowników i środowiska naturalnego;
 3. upowszechnianie na poziomie lokalnym i regionalnym idei flexicurity.
Niezbędne dokumenty
Dokumentacja konkursowa

Dokumentacja konkursowa jest dostępna do wglądu:

w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego,
Punkt Informacyjny i Naboru Wniosków,
ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin, pokój nr 1

oraz na stronie internetowej www.efs.lubelskie.pl Odsyłacz

Inne ważne informacje
Ważne informacje:

Na dofinansowanie projektów wyłonionych do realizacji w ramach  konkursu dostępna jest kwota  5 500 000,00 zł (w tym maksimum 2 200 000,00 zł stanowi komponent ponadnarodowy), w tym rezerwa finansowa na procedurę odwoławczą w wysokości minimum  550 000,00 zł.

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2018

NSS Unia Europejska