Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


21-11-2011

Znamy termin naboru wniosków o dofinansowanie projektów z komponentem ponadnarodowym w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, Programu Kapitał Ludzki w województwie lubelskim

W terminie od 01.12.2011 r. do 30.12.2011 r. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie  projektów z komponentem ponadnarodowym do konkursu zamkniętego nr 8/POKL/9.2/PWP/2011, w ramach  Działania 9.2  Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, Programu Kapitał Ludzki w województwie lubelskim.

 

 Działanie 9.2  Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, Programu Kapitał Ludzki w województwie lubelskim.

Projekty z komponentem ponadnarodowym

Informacja o naborze
Termin składania wniosków:  

Od dnia 01.12.2011 r. do dnia 30.12.2011 r.
Wnioski będą przyjmowane od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.30 do 15.30.

Miejsce składania wniosków:

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego,
Punkt Informacyjny i Naboru Wniosków, 
ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin, pokój nr 1.

Sposób składania wniosków:

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać osobiście, kurierem lub pocztą.

W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do Instytucji Organizującej Konkurs.

Projektodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danego konkursu.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski:

Wnioskodawcami są wyłącznie szkoły realizujące kształcenie zawodowe/placówki kształcenia zawodowego, ich organy prowadzące z terenu województwa lubelskiego lub inne podmioty w partnerstwie z ww. instytucjami.

O dofinansowanie mogą występować ww. podmioty, które spełnią kryteria określone w Dokumentacji Konkursowej z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Na co można otrzymać dofinansowanie:

W ramach ogłoszonego konkursu mogą być realizowane projekty z komponentem ponadnarodowym zaplanowanym do realizacji na etapie opracowania wniosku o dofinansowanie obejmujące wyłącznie następujący typ projektów:

 • Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowane na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia w szczególności obejmujące:
  • dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia;
  • doradztwo i opiekę pedagogiczno – psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu szkolnictwa (np. wsparcie dla uczniów z obszarów wiejskich, wsparcie dla uczniów niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom, programy prewencyjne, przeciwdziałanie patologiom społecznym);
  • dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo – matematycznych;
  • efektywne programy doradztwa edukacyjno – zawodowego;
  • modernizację oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy (wprowadzanie nowych kierunków kształcenia, modyfikacja programów nauczania na kierunkach istniejących);
  • współpracę szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami i instytucjami rynku pracy służąca podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów jako przyszłych absolwentów i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia (w tym zwłaszcza w zakresie praktycznych form nauczania – staże i praktyki);
  • wyposażenie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w nowoczesne materiały dydaktyczne (w tym podręczniki szkolne) zapewniające wysoką jakość kształcenia;
  • wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne;
  • wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową przyczyniających się do poprawy jakości nauczania.

Projekt obligatoryjnie obejmuje modernizację oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy (wprowadzanie nowych kierunków kształcenia, modyfikacja programów nauczania na kierunkach istniejących) lub  współpracę szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami i instytucjami rynku pracy służącą podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów jako przyszłych absolwentów i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia (w tym zwłaszcza w zakresie praktycznych form nauczania – staże i praktyki).

Niezbędne dokumenty
Dokumentacja konkursowa

Dokumentacja konkursowa jest dostępna do wglądu:

w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego,
Punkt Informacyjny i Naboru Wniosków,
ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin, pokój nr 1

oraz

 na stronie internetowej www.efs.lubelskie.pl Odsyłacz

Inne ważne informacje
Ważne informacje:

Kwota alokacji przeznaczonej na konkurs wynosi 7 000 000,00 zł (w tym maksimum 2 800 000,00 zł stanowi komponent ponadnarodowy).

Na dofinansowanie projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu dostępna jest kwota 6 650 000,00  zł (w tym rezerwa finansowa na procedurę odwoławczą w wysokości minimum  665 000,00 zł).

Instytucja Organizująca Konkurs zastrzega możliwość zmiany kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach konkursu w wyniku zmiany kursu walutowego.

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2018

NSS Unia Europejska