Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


17-10-2014

Rozpoczęto nabór wniosków do Działania 1.4 Wielkopolskiego Programu Regionalnego

W terminie od 16 października 2014 r. do 17 listopada 2014 r. Instytucja Zrządzajaca Wielkopolskim Programem Regionalnym przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.4 Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji.

Tabela naboru wniosków

Działanie 1.4 Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji,
Wielkopolskiego Programu Regionalnego

Informacja o naborze
Termin składania wniosków:

od 16 października 2014 r. do 17 listopada 2014 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

marzec 2015 r.

Miejsce składania wniosków:

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać:
w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego,
w Departamencie Wdrażania Programu Regionalnego,
ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań,
od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-15.00 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską.

Decyduje data wpływu dokumentacji do jednostki.

Sposób składania wniosków:
 • osobiście, poczta, kurier
Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski:

 • w Schemacie I: Instytucje otoczenia biznesu (tj. mikro-, mali lub średni przedsiębiorcy, a także przedsiębiorcy inni niż mikro-, mali lub średni przedsiębiorcy, bez względu na formę prawną, którzy nie działają dla zysku lub przeznaczają zysk na cele statutowe i prowadzą działalność służącą tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości);
 • w Schemacie II: podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, w tym w szczególności przedsiębiorcy.
Na co można otrzymać dofinansowanie:

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać następujące rodzaje projektów:

 • w Schemacie I – Tworzenie nowych i rozwój istniejących instytucji otoczenia biznesu oraz instytucji pośredniczących pomiędzy nauką a biznesem, takich jak: inkubatory przedsiębiorczości, parki przemysłowe, parki naukowo-technologiczne, inkubatory technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości akademickiej, centra transferu technologii i inne ośrodki innowacyjności;
 • w Schemacie II – Budowa i rozbudowa obiektów oraz zakup urządzeń niezbędnych do prowadzenia prac badawczych i rozwojowych.
Kryteria wyboru projektów: Dostępne na stronie Wielkopolskiego Programu Regionalnego Link prowadzi do serwisu zewnętrznego 
Finanse
Procent dofinansowania projektu:

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi:

 1. w ramach Schematu I Kompleksowe wsparcie świadczenia usług dla przedsiębiorców:
  • maksymalnie 45 proc. wydatków kwalifikowalnych dla mikro-i małych przedsiębiorstw,
  • maksymalnie 35 proc. wydatków kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw,
  • maksymalnie 25 proc. wydatków kwalifikowalnych dla dużych przedsiębiorstw.
 2. w ramach Schematu II Infrastruktura badawczo-rozwojowa:
  • maksymalnie 85 proc. wydatków kwalifikowalnych dla mikro-, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.
Maksymalna kwota dofinansowania projektu:
 • w Schemacie I: do 3 500 000,00 zł
 • w Schemacie II: do 700 000,00 zł
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

2 000 000,00 euro i może ulec zmianie

Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku o dofinansowanie: Wzór dostępny na stronie Wielkopolskiego Programu Regionalnego Link prowadzi do serwisu zewnętrznego
Wzór umowy o dofinansowanie: Wzór dostępny na stronie Wielkopolskiego Programu Regionalnego Link prowadzi do serwisu zewnętrznego
Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

Beneficjentom przysługuje prawo do wniesienia pisemnego protestu do Instytucji Zarządzającej zgodnie z Ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej oraz zasad przygotowania, składania oraz oceny wniosków o pomoc finansową do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 znajdują się w Regulaminie konkursu oraz innych dokumentach (np. wzór wniosku, wzór umowy o dofinansowanie, kryteria wyboru projektów, instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie) dostępnych na stronie Wielkopolskiego Programu Regionalnego Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

Ważne informacje:

Wnioski przygotowane w innej formie nie będą przyjmowane.
Pytania prosimy kierować na adres e-mail: info.wrpo@wielkopolskie.pl lub telefonicznie: (61) 62 66 192, (61) 62 66 193.

Zachęcamy do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym.

Linki:

Strona internetowa Wielkopolskiego Programu Regionalnego Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2018

NSS Unia Europejska