Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


29-08-2014

Nabór wniosków do Działania 3.6 Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego, Wielkopolskiego Programu Regionalnego

W terminie od 1 września 2014 r. do 3 października 2014 r. Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Programem Regionalnym będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.6 Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego.

Tabela naboru wniosków

Działanie 3.6 Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego,
Wielkopolskiego Programu Regionalnego

Informacja o naborze
Termin składania wniosków:

od 1 września 2014 r. do 3 października 2014 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

grudzień 2014 r.

Miejsce składania wniosków:

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać
w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - w Sekretariacie,
przy ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań,
od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-15.00

Sposób składania wniosków:
 • pocztą za potwierdzeniem odbioru lub przesyłką kurierską.

  Decyduje data wpływu dokumentacji do jednostki.
Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski:

 1. jst i ich związki,
 2. jednostki organizacyjne utworzone przez jst posiadające osobowość prawną,
 3. administracja rządowa,
 4. nie wymienione jednostki sektora finansów publicznych,
 5. PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
 6. jednostki naukowe,
 7. podmioty zarządzające obszarami chronionymi,
 8. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Poznaniu - tylko dla jednostek będących w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym po uzyskaniu pozytywnej opinii Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu.
Na co można otrzymać dofinansowanie:

W ramach konkursu dofinansowanie może otrzymać następujący rodzaj projektów:

 • Zakup sprzętu specjalistycznego do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii środowiskowych,
 • Wsparcie techniczne krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.
Kryteria wyboru projektów: Kryteria dostępne są na stronie www.wfosgw.poznan.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego
Finanse
Procent dofinansowania projektu:
 • Projekty nie objęte pomocą publiczną – maksymalnie 80 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji,
 • Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z programem pomocy publicznej, ale nie więcej niż 80 proc.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

1,8 mln euro (10 proc. wskazanej kwoty stanowi zabezpieczenie procedury odwoławczej) i może ulec zmianie

Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku o dofinansowanie: Wzór wniosku jest dostępny na stronie www.wfosgw.poznan.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego
Wzór umowy o dofinansowanie: Wzór umowy jest dostępny na stronie www.wfosgw.poznan.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego
Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

Beneficjentom przysługuje prawo do wniesienia pisemnego protestu do Instytucji Zarządzającej zgodnie z Ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej oraz zasad przygotowania, składania i oceny wniosków o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Programu Regionalnego na lata 2007-2013 znajdują się w Regulaminie konkursu oraz innych dokumentach (np. wzór wniosku, wzór umowy o dofinansowanie, kryteria wyboru projektów, instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie), dostępnych na stronie internetowej: www.wrpo.wielkopolskie.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego oraz www.wfosgw.poznan.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

Ważne informacje:

Wnioski przygotowane w innej formie nie będą przyjmowane.

Pytania prosimy kierować na adres e-mail:
biuro@wfosgw.poznan.pl lub telefonicznie pod numery telefonów:
(61) 845 62 68, (61) 845 62 73,
(61) 845 62 74, (61) 845 62 63,
(61) 845 62 65, (61) 845 62 49,
(61) 845 62 11, (61) 845 62 12.


Linki:

Strony internetowe:
www.wrpo.wielkopolskie.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego oraz www.wfosgw.poznan.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2018

NSS Unia Europejska